Kosmas - Agrinio

Kosmas - Agrinio

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ


Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου
Το πλέον κρίσιμον ζήτημα των ημέρων είναι η προώθησις του νέου προγράμματος των Θρησκευτικών, καθώς δι’ αυτού θα νουθετηθούν και θα διαπαιδαγωγηθούν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας και αυριανοί πολίται της Ελλάδος. Η εμμονή της ομάδος του συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» και η ανίερος συμμαχία με την Κυβέρνησιν, η οποία εκδήλως δεν αποκρύπτει τας προθέσεις της δια περιθωριοποίησιν της Εκκλησίας, ωδήγησεν άνευ διαλόγου αρχικώς εις την καθιέρωσιν των νέων προγραμμάτων πέρυσι τον Αύγουστον (!) και τώρα εις την σύνταξιν των με προχειρότητα νέων φακέλων-βιβλίων. Ενδεικτικόν της περιφρονήσεως της διοικήσεως της Εκκλησίας είναι η αυτοδικαιωτική φράσις του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Φίλη «Εγώ έφυγα, αλλά τα θρησκευτικά έμειναν». Αυτός, δια τον οποίον διεδόθη ότι ο Αρχιεπίσκοπος εξεδίωξεν από την θέσιν του, με την δήλωσίν του σχεδόν εχλεύασε την Εκκλησίαν, γεγονός το οποίον υπονοεί πολλά… Η Ιεραρχία άγεται και φέρεται από το «όραμα» του κ. Γιαγκάζογλου και της ομάδος του δια το μέλλον της Εκκλησίας, εφ’ όσον υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του παρέχουν ασυλίαν, ενώ Ιεράρχαι αναφαίνονται κατώτεροι των περιστάσεων.
Δεν είναι ολίγοι εκείνοι που κάνουν λόγον δια συμπαιγνίαν, με την απομάκρυσιν του κ. Γιαγκάζογλου από το περιοδικόν «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» να ήταν προσχηματική, όπως ακριβώς ο υποτιθέμενος διάλογος, ο οποί­ος επερατώθη αίφνης με ευθύνην τριών Μητροπολιτών (Μεσογαίας, Μεσσηνίας, Ύδρας), οι οποίοι αδιαφόρησαν δια τας θέσεις της Π.Ε.Θ. Ο πρώτος συνεφώνησε, διότι κείμενά του περιέχονται εις τα νέα βιβλία. Ο δεύτερος διότι συμφωνεί με τον προωθούμενον οικουμενισμόν. Ο τρίτος διότι αναμένει υποστήριξιν από τον Αρχιεπίσκοπον.
Δυστυχώς οι φάκελοι, που θα τυπωθούν και ως βιβλία εντός ολίγου, είναι αι ατράντακτοι αποδείξεις που καθιστούν πνευματικά συνενόχους Αρχιερείς και «ΚΑΙΡΟ», που συμφωνούν επ’ αυτών. Η προχειρότης εις τον σχεδιασμόν τους είναι πασιφανής με κείμενα να παρατίθενται συνεχώς το ένα μετά το άλλο. Πρόκειται δια μία συρραφήν… τόσον αξιολογούν την νεότητα της Πατρίδος… Περιττόν να αναφέρωμεν ότι σχεδόν το ήμισυ κάθε βιβλίου είναι αφιερωμένον εις άλλας θρησκείας. Η ιδεολογική εμμονή είναι χαρακτηριστική: πολλά κείμενα των ομοφρόνων Μ. Μπέγζου, Θανάση Παπαθανασίου, Χρήστου Γιανναρά, Σεβ. Μεσογαίας, Σεβ. Διοκλείας, Σεβ. Περγάμου, Αρχ. Αλβανίας, επαναλήψεις δια το ολοκαύτωμα, δια τας εορτάς των μουσουλμάνων, δια τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποίησις των ιδίων ποιητών και πεζογράφων, εμμονή με τας κοινάς δράσεις και διακηρύξεις Πάπα και Πατριάρχου Κων/λεως, του ΠΣΕ όπως και της «Συνόδου» της Κρήτης κ.α. Δεν θα ήτο καθόλου υπερβολή να ισχυρισθή κανείς ότι τα βιβλία αυτά συνετάχθησαν δια να προβληθή ο μέντωρ του κ. Γιαγκάζογλου Σεβ. Περγάμου και δια να γίνη η κατάλληλος κολακεία προς το Πατριαρχεί­ον Κων/λεως, αφού εις κεφάλαιον της Β  Γυμνασίου αποδίδονται εις τον Πατριάρχην πρωτοφανείς αρμοδιότητες, ενώ υποσκάπτεται ταυτοχρόνως η Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Δεν θα μακρυγορήσωμεν όμως, διότι αρκεί η παράθεσις στοιχείων από τα ίδια τα βιβλία, δια να σχηματίση οιοσδήποτε απροκατάλυπτα γνώμην. Ακολούθως, αφού διεξήλθαμεν 1.684 σελίδας παραθέτομεν εις τίτλους δια κάθε τάξιν μόνον ελάχιστα από τα απίθανα «μαργαριτάρια», τα οποία «αλιεύσαμε», ώστε οι Ιεράρχαι (και κάθε ενδιαφερόμενος) να διαθέτουν ευσύνοπτον πανόραμα δια την ευθύνην, την οποίαν θα ζητήσουν από αυτούς εις τον παρόντα κόσμον οι γονείς και εις την μέλλουσαν κρίσιν ο Κύριος.
Το αντιπαιδαγωγικόν
και αντεκκλησιαστικόν
περιεχόμενον των φακέλων
 Γ  Δημοτικοῦ (8 ετών)
 • Το πρώτον μάθημα αρχίζει με το ποίημα: «Ένας ίσον κανένας, κανένας ίσως μηδέν»
 • Τα παιδιά καλούνται να μάθουν τα ονόματα του Θεού: Γιαχβέ, Αδωνάι, Ελοχίμ, χαΣέμ
 • Ζητείται από τα παιδιά να εύρουν βίντεο η ανθρώπους που να γνωρίζουν τι κάνει ο ραββίνος και ο ιμάμης, δια να βοηθήσουν τους πιστούς να προσευχηθούν.
Δ  Δημοτικοῦ (9 ετών)
 • Διδάσκει την προσευχήν «ο Αλλάχ είναι μέγας» (την χρησιμοποιεί ως σύνθημα ο ISIS)
 • Έχει ενότητα με τίτλον «Η μητέρα του Χριστού στο Κοράνιο»
 • Διδάσκει ότι η Μέκκα είναι μεγάλο προσκύνημα εις το ίδιον κεφάλαιον με τα Ορθόδοξα προσ­κυνήματα και ομιλεί εγκωμιαστικά δια τον Μωάμεθ, χαρακτηρίζον αυτόν ως «ιερό πρόσωπο».
Ε  Δημοτικοῦ (10 ετών)
 • Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται δάσκαλος παράλληλα προς τους Μωάμεθ, Βούδα, Λάο Τσε, Κομφούκιο.
 • Οι Δέκα Εντολές τίθενται εις το ίδιον επίπεδον με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισλαμικήν Χαντίθ και το ντάρμα των Ινδουϊστών.
 • Εις την διδακτέαν ύλην υπάρχει απόκομμα από την εφημερίδα «Τα Νέα» που διαφημίζει τον Δήμον Αθηναίων και την ΜΚΟ «Αποστολή»
ΣΤ  Δημοτικοῦ (11 ετών)
 • Μετά τους ρωμαϊκούς διωγμούς των Χριστιανών διδάσκεται ο διωγμός των Εβραίων με το ολοκαύτωμα.
 • Τα παιδιά μαθαίνουν εις την σελ. 64 ότι «τα βιβλικά κείμενα είναι μεταφρασμένα και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσουμε απευθείας με την Αγία Γραφή», το οποίον όζει προτεσταντισμού.
 • Η ενότης «Χριστιανικές παραδόσεις στη χώρα μας» περιλαμβάνει ισότιμα: Ορθοδόξους, «Καθολικούς», Πεντηκοστιανούς, Μάρτυρες Ιεχωβά, Αντβεντιστές!
 • Η όστια χαρακτηρίζεται διαφορετικός τρόπος μεταλήψεως της Θ. Κοινωνίας
 • Γίνεται ενημέρωσις δια την «κοινή δράση των Χριστιανών στο ΠΣΕ» και έπειτα δια την διαθρησκειακήν προσευχήν, με φωτογραφίες. (Παρόμοια θα επαναληφθούν και εις άλλας τάξεις).
Α  Γυμνασίου (12 ετών)
 • Υποενότης δια την «σχέση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης με την κτίση»
 • Εις το τέλος του κεφαλαίου των Οικουμενικών Συνόδων εισάγεται και η «Σύνοδος» της Κρήτης, η οποία παραβάλλεται προς το Ευρωκοινοβούλιον.
 • Αι μισαί σελίδες του βιβλίου διδάσκουν τα άλλα θρησκεύματα.
 Β  Γυμνασίου (13 ετών)
 • Παρατίθενται κείμενα του Γκάντι και του Καζαντζάκη με τας ιδεολογίας των δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.
 • Ολόκληρον κεφάλαιον με τίτλον «Ο Ιησούς στο Κοράνιο και στις Χαντίθ».
 • Το βιβλίον γράφει δια να προωθήση την «ετερότητα»: «…όμως τον φόβο που σου κληρονόμησε το μπούλιγνκ… η αίσθηση ότι δεν σε θέλουν επειδή είσαι σεξουαλικά, φυλετικά, σωματικά, η ψυχικά ασυνήθιστος»!
 • Δικαιολογεί την στάσιν του Παπισμού δια την άλωσιν της Πόλεως από τους Σταυροφόρους, παρουσιάζον αντιθέτους δηλώσεις του Πάπα.
 • Ονομάζει το Φανάρι «Ιερό Κέντρο», του προσδίδει αρμοδιότητες που δεν έχει και παραλλήλως λαμβάνει εμμέσως αρνητικήν θέσιν δια την Αυτοκεφαλίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος!
Γ  Γυμνασίου (14 ετών)
 • Ο μαθητής διδάσκεται από κείμενα της Β Βατικανῆς Συνόδου
 • Διδάσκεται επίσης την άρσιν των αναθεμάτων του 1965, δια το ΠΣΕ και τους Θεολογικούς Διαλόγους και μετά από μερικάς σελίδας πάλιν υπάρχει ύλη δια τις «Διαθρησκειακές Συναντήσεις» και την «Οικουμενική Κίνηση»!
 • Ενότης με τίτλον «Το Κοράνιο προτρέπει σεβασμό προς τους λαούς της Βίβλου και το ανθρώπινο πρόσωπο»
 • Το κεφάλαιον «μαρτυρία και προσφορά της Ορθοδοξίας» περιλαμβάνει τον Άγιον Πορφύριον όπως και τον Σεβ. Περγάμου.
Α  Λυκείου (15 ετών)
 • Η φωτογραφία «το πλήρωμα Apollo 1 προσ­εύχεται» αγνοεί ότι οι αστροναύτες κορόιδευαν εις την πραγματικότητα με αυτήν την φωτογραφία και δεν προσηύχοντο.
 • Δια την αξίαν του κομποσχοινίου οι συγγραφείς έλαβαν πληροφορίας από την Wikipedia(!) και γράφουν: «παρόμοια βοηθήματα προσευχής υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και παραδόσεις, γνωστά με άλλα ονόματα».
 • Την ιδιότητα της Εκκλησίας από το Σύμβολον της Πίστεως ως «καθολική» την ερμηνεύουν λάθος-μονομερώς ως γεωγραφική αναφορά!
 • Εμμονή εις την θεολογίαν του προσώπου εις πλήθος αναφορών των κεφαλαίων.
 • Εις ειδικήν ενότητα αφήνεται ανοικτόν το ενδεχόμενον της χειροτονίας των γυναικών.
Β  Λυκείου (16 ετών)
 • Υποενότης αφιερωμένη εις την οικουμενιστικήν αδελφότητα Ταϊζέ.
 • Παράθεμα από το έργον του Ν. Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο», όπου ο Σαριπούτο ομιλεί με τον Βούδαν και καταλήγει δια τον «Λυτρωτή που θα λυτρώσει τους ανθρώπους από τη λύτρωση»
 • Περιλαμβάνεται υποενότης με τίτλον «Εκκλησία και Αριστερά»
 • Πάλι γίνεται λόγος δια την άρσιν των Αναθεμάτων και τους ποικίλους Διαλόγους
 • Ο «Ιερός Πόλεμος» η Τζιχάντ ερμηνεύεται ως πόλεμος κατά των παθών!
Γ  Λυκείου (17 ετών)
 • Το δεύτερον μόλις κείμενον του βιβλίου είναι η υπεράσπισις της θεωρίας της εξελίξεως από τον Σεβ. Περγάμου
 • Τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν κείμενα του ΠΣΕ, της «Συνόδου» της Κρήτης και την Διακήρυξιν των μουσουλμάνων της Ελλάδος.
 • Οι Μακαρισμοί, μία Σούρα του Κορανίου και μία προσευχή του Τόμας Μορ τίθενται εκ παραλλήλου με κοινόν θέμα.
Η ώρα της ευθύνης
Το επιγραμματικόν συμπέρασμα από το νέον πρόγραμμα είναι ότι η Εκκλησία παρουσιάζεται ως ένα θρησκευτικόν φαινόμενον, παραλλήλως προς τας θρησκείας έχουσα όμοια χαρακτηριστικά με αυτάς, γεγονός το οποίον θα οδηγήση εις την χαλάρωσιν των δεσμών των μαθητών με την πίστιν τους, την οποίαν σχετικοποιεί πλήρως.

πηγή : "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ"
http://orthodoxostypos.gr/1884-2/

ΕΡΧΕΤΑΙ «ΔΙΩΓΜΟΣ!» ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΝΕΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ».


Εγώ δεν θα ζω πλέον, θα βρίσκομαι υπό τον τάφο, θα βρίσκομαι στην άλλη ζωή. Εσείς θ” ακούσετε να φωνάζουν, απ’ άκρου εις άκρου, «διωγμός». 

Γέρος πλέον επίσκοπος, που βρίσκομαι στο τέλος της επιγείου ζωής μου ύστερα από πολύπλαγκτον και περιπετειώδη δράσιν σαράντα ετών στην πατρίδα μας, σας συνιστώ, παιδιά μου.
Αν έρθει εποχή που θα ακούσουμε και εμείς όχι στο θέατρο αλλά στην πραγματικότητα, «διωγμός!» και ακουστεί η λέξη «διωγμός» εναντίον των πιστών Χριστιανών· μη φοβηθείτε, μη δειλιάσετε.
Εγώ δεν θα ζω πλέον, θα βρίσκομαι υπό τον τάφο, θα βρίσκομαι στην άλλη ζωή.
Εσείς θ” ακούσετε να φωνάζουν, απ’ άκρου εις άκρου, «διωγμός».

Και οι εκκλησίες και οι ιερείς και οι επίσκοποι θα εξαλείψουν το Ευαγγέλιο, για να κηρυχθεί νέον «ευαγγέλιο».
Και ότι γίνεται στην Αλβανία και ότι γίνεται σε χώρες μακριά, θα γίνει και στην Ελλάδα – προφητεύω.

Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε πολύ καλά ότι δε θα νικήσουν οι άθεοι, αλλά οι πιστοί. Προσευχή λοιπόν. Στα όπλα και στα γόνατα. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα γίνει ερείπωσις. Τότε εσείς, που θα μαζεύεστε για να ακούτε λόγον χριστιανικόν; Είναι και αυτό ένα χάρισμα. Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνουμε γέροντα, για να μη μας πιάσει ο φόβος και πανικός, εκείνες τις δύσκολες ημέρες;

Όχι , όχι, δεν θα μας πιάσει πανικός. Να έχουμε θάρρος, όμως να μην το επιδεικνύουμε, αλλά να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να το δείξουμε. Γιατί όταν εκδηλώνει κανείς το θάρρος του την κατάλληλη στιγμή, έχει μεγάλη σημασία. Αγωνίζεσθε λοιπόν τον καλόν αγώνα και μια μέρα θα συναντηθούμε στους ουρανούς. Εκεί θα γίνει η συνάντηση όλων των πιστών. Πάτε στο καλό και να προσεύχεστε.
ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ Η Εκκλησία ζει και θα ζήσει εις τους αιώνας των αιώνων.
Διότι ιδρυτής της είναι ο Χριστός, παιδιά. Είθε να κρατήσετε μέσα σας αναμμένη την λαμπάδα της πίστεως. Φως να είστε εν τω κόσμω τούτω. Μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει (άλλοι είναι προτεστάνται, άλλοι καθολικοί, άλλοι διαφόρων άλλων ονομάτων και καταστάσεων άλλοι βλάσφημοι κ.τ.λ.), εσείς παιδιά μου, όσο λίγοι και αν μείνετε με το Χριστό μη φοβηθείτε, θα νικήσετε. Και αν ακόμα, παιδί μου, παιδί του κατηχητικού σχολείου, παιδί της Ελλάδος, της Μικρά Ασίας, του Πόντου και της Μακεδονίας και αν σε αρνηθεί η μάνα σου και ο πατέρας σου και μείνεις ένας μέσα στην πόλη σου ή στο χωριό σου, να μη δειλιάσεις.
Και αν όλη η κοινωνία γονατίσει μπροστά στο διάβολο, εσύ μη γονατίσεις και εσύ ο ένας θα νικήσεις.
Το λέω και το τονίζω. Μπορεί να γονατίσουν άλλες πολιτείες· αλλά η πόλη αυτή, που είναι βαμμένη με το αίμα των μαρτύρων και των ηρώων, δεν θα γονατίσει ποτέ.
Στις φλέβες μικρών και μεγάλων ρέει αίμα μαρτύρων της Νικομήδειας, της Μικρά Ασίας και του Πόντου.
Θα μείνουμε κάστρο του Χριστού και θα αποδείξουμε για μία ακόμη φορά προς πείσμα των δαιμόνων, ότι ο Χριστός δεν απέθανε αλλά ζει εις αιώνας αιώνων.


π. Αυγουστίνου Καντιώτη


πηγή : http://orthodoxhparea.blogspot.gr

Άνθρωπος του Θεού δεν δηλώνεις αλλά φαίνεσαι…. [Του π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου]

Άνθρωπος του Θεού δεν δηλώνεις αλλά φαίνεσαι

Έχουμε κουραστεί από τους δήθεν. Από αυτούς που αυτοπροβάλλονται έστω και «ταπεινώ τω τρόπω».

Αυτούς που πίσω από το χαμόγελο κρύβουν ακονισμένα για κατάκριση και «ιερές» μάχες δόντια .

Όλους αυτούς που χρησιμοποιούν την εκκλησία για να διαμορφώσουν ένα προφίλ πνευματικότητας ώστε να εξασφαλίσουν την αίσθηση δύναμης που δεν βρήκαν στο κόσμο.

Στην εκκλησία δεν σώζεται ο ισχυρός, ο τέλειος, ο καπάτσος, ο καταφερτζής, εκείνος που τα κατάφερε, που νίκησε, που εξυψώθηκε, αλλά εκείνος που ταπεινώθηκε, που πόνεσε, που δυσκολεύτηκε, που ταλαιπωρήθηκε, λαβώθηκε και στην αγάπη αναστήθηκε.

Η εκκλησία ανήκει στους ταπεινούς αυτού του κόσμου, σε αυτούς που ζουν στα αζήτητα της εξουσίας και της δύναμης.
Των υπαρξιακά λαβωμένων, ψυχικά κουρελιασμένων, εκείνων που έγλειψαν τα πατώματα της προσωπικής τους μοναξιάς και οδύνης και αισθάνθηκαν την ολική απογύμνωση της υπάρξεως τους.

Κουραστήκαμε και πολλές φορές λυγίσαμε, κλάψαμε και πενθήσαμε για μια παραχάραξη και παραμόρφωση του εκκλησιαστικού ήθους και της χριστιανικής κατανόησης, που κρατά το περικάλυμμα της παραδόσεως και χάνει με υπαρξιακά εκκωφαντικό ήχο την ουσία της χριστιανικής ζωής.

Για όλους εκείνους που βαπτίζουν αρετές τα πάθη και τις κακίες τους. 
Αυτούς που ζουν την κατά Χριστώ ζωή με σκοπό και στόχο, δίχως αγάπη, έρωτα και ελευθερία. 
Που περιμένουν πάντα κάτι να πάρουν, που αισθάνονται ότι κάποιος πάντα τους χρωστά.

Δεν είναι χριστιανικά στήθη αυτά που μετρούν τι δίνουν και τι παίρνουν, μα εκείνα που αγαπούν δίχως να περιμένουν.

Δεν είναι χριστιανή ψυχή εκείνη που νιώθει αυτοδικαιωμένη και ναρκισσιστικά ολοκληρωμένη στην ζάλη της αρετής και της θρησκευτικής δικαίωσης της.
Ο χριστιανός δεν είναι δικαιωμένος, αλλά αγαπητικά σωσμένος.
Η σωτηρία του, είναι καρπός αγάπης, και όχι κατορθωμάτων. Αίσθηση και εμπειρία ότι κάποιος με αγαπάει πολύ κι ας έχω τα χάλια μου, κι ας είμαι αδύναμος και ας μην έχω τίποτε να καυχηθώ πέρα της αγάπης του Θεού.

Ο παράδεισος δεν είναι κατάκτηση αλλά δωρεά. Είναι καρπός σχέσης και όχι κατάκτηση ισχυρών και υψηλών θρησκευτικών επιδόσεων.

Δεν σώζομαι επειδή κάτι σπουδαίο έκανα, αλλά επειδή κάποιον αγάπησα και με αγάπησε.

Όσο και αν το δηλώσεις άνθρωπος του Θεού, δεν θα γίνεις, εάν η χαρά και η ειρήνη δεν κατακλείσουν την ύπαρξη σου.

Ας κάνουμε όσες νηστείες θέλουμε, αγρυπνίες και προσευχές, ας έχουμε Γέροντα τον πιο γνωστό πνευματικό της ορθοδοξίας, ας βγάλουμε όσες φωτογραφίες θέλουμε με στάρετς και οσίους, η χάρις δεν θα έρθει εάν δεν σταματήσουμε να την ζητούμε με την εσωτερική αδιάγνωστη πολλές φορές σκοπιμότητα, να κτίσουμε την εικόνα μας, το αυτοειδωλό μας, το εγωιστικό θρησκευτικό προφίλ μας.
Για να αισθανθούμε ότι κάτι καταφέραμε και κάποιοι είμαστε.

Η χάρις δεν εκβιάζεται, ούτε εξαγοράζεται, δωρίζεται και εκχέεται αγαπητικά στους ταπεινούς, αφανοίς, πληγωμένους και αγαπητικά στραμμένους προς τον Θεό.

Εκείνους που απογυμνώθηκαν και ξαρματώθηκαν από όλες τις αυταπάτες του κόσμου, όλες τις δυνάμεις και εξουσίες, από όλα τα είδωλα ακόμη και το ίδιου τους του εαυτού.

πηγή: poimin.gr , petraxili.blogspot.gr

ΟΤΑΝ ΠΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ… "ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ…" (video)

ΟΤΑΝ ΠΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ… "ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ…"  (video)

Άγιος Παΐσιος - Προφητεία για τα έσχατα, τους καιρούς της αποστασίας από την πίστη. (Δείτε το video)

Άγιος Παΐσιος - Προφητεία για τα έσχατα, 
τους καιρούς της αποστασίας από την πίστη. 
(Δείτε το video)

Υπάρχουν κάτι άγιοι που φορούν «μπλού τζίν»…

Υπάρχουν κάτι άγιοι που φορούν «μπλού τζίν»…

π. λίβυος

Ας αφήσουμε τον Θεό να μας εκπλήξει, ας του επιτρέψουμε να ακυρώσει και τρελάνει την λογική μας. Το έχω γράψει πολλές φορές κι άλλες τόσες έχω αναφέρει σε ομιλίες, ότι στις μέρες μας, οι σύγχρονοι Χριστιανοί έχουν περιορίσει την αγιότητα πάρα πολύ. Έχουν στενεύσει ότι πιο πλατύ και ευρύχωρο, ανοιχτό και φιλάνθρωπο υπάρχει, την αγκαλιά της παρουσίας του Θεού. Όταν πιστεύεις ότι οι άγιοι είναι μονάχα ασκητές, μοναχοί και μάλιστα με οργιές από γένια και μαλλιά, αφήνοντας εκτός αγιότητας τόσες ψυχές που ζούν και αναπνέουν την χάρι του Θεού, τότε έχεις καταστρέψει ότι πιο σημαντικό έχει αυτή η ζωή την έκπληξη και ανατροπή.

Όχι άγιοι δεν είναι μόνο μοναχοί και ιερείς με μακριά γένια, τριμμένα ράσα και απόμακρες συμπεριφορές. Είναι και κάτι άγιοι σταυρωμένοι αλλά χαρούμενοι με φιλάνθρωπες καρδιές που ζουν στην ενορία μας, στο χωριό και πόλη μας, εκεί στο διπλανό δωμάτιο της πολυκατοικίας μας, του νοσοκομείου, της φυλακής ή του ψυχιατρείου.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία και συγχρόνως ακύρωση της ομορφιά της ζωής, να περιορίζεις με την θρησκευτική στενομυαλιά σου, την ποικιλία της παρουσίας του Θεού και μάλιστα των παράδοξων δρόμων του. Ο παράδεισος είναι μια απίστευτα όμορφη έκπληξη και εσύ τον θέλεις ως ένα χασμουρητό που σε πεθαίνει. Η παρουσία του Θεού είναι το απροσδόκητο και εσύ την θέλεις ως αναμενόμενο. Δεν θα σου κάνει όμως το χατίρι, ο Θεός θα παραμείνει σε πείσμα της λογικής μας, απρόβλεπτος.

Γιατί ο Θεός όσο κι αν το θελήσουμε δεν φυλακίζεται στις ιδέες μας, δεν μικρύνει στις αντιλήψεις μας, δεν χάνεται στην στενοκαρδία μας. Πάντα μα πάντα θα μας ξεφεύγει. Εκεί που θα λέμε τον βρήκαμε θα χάνεται και εκεί που θα λέμε τον γνώρισα θα γίνεται αγνώριστος. Όταν θα λες είναι «δικός» μου, θα γίνεται ξένος και όταν λες το κέρδισα θα γίνεται απών.

Και όλα αυτά τα λέω, γιατί αυτές τις μέρες γνώρισα έναν κληρικό που, δεν έχει μακριά γένια και μαλλιά. Δεν είναι λυγερόκορμος και «ασκητικός». Όμως πιστέψτε με τέτοια φιλάνθρωπη καρδιά και ελεήμονα, τέτοια ταπείνωση και αγάπη, ισορροπία και αρμονία είχα χρόνια να συναντήσω.

Για ακόμη μια φορά ο Θεός με είχε εκπλήξει. Η Χάρις με είχε βεβαιώσει ότι πνέει και κατοικεί όπου θέλει και λογαριασμό δεν μας δίνει. Είχα και πάλι καταλάβει ότι η πνευματική ζωή, η εν χριστώ εμπειρία δεν βιώνεται από εκείνους που την χρησιμοποιούν για να κτίσουν το μύθο και το προφίλ τους, αλλά από από αυτούς, που απογύμνωσαν και τσαλάκωσαν έως θανάτου τον εαυτό τους, και επέτρεψαν στο Θεό να τους νικήσει. Γιατί το μυστικό της πνευματικής ζωής θα παραμένει πάντα ένα, να επιτρέψουμε στο Θεό να μας αλώσει με την αγάπη του.

Ας ανοίξουμε τα μάτια μας, ας πλατύνουμε την ψυχή μας, ώστε να δούμε ότι δίπλα μας, υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, καθημερινοί απλοί με απλές καθημερινές πράξεις. Που ζουν αθόρυβα και σκορπίζουν το θαύμα της ανθρωπιάς, της χαρά και της φιλανθρωπίας του Θεού.

Οι άγιοι του μέλλοντος δεν θα ζουν μονάχα σε μοναστήρια, ούτε θα είναι σώνει και καλά ρασοφόροι, θα είναι κάτι απλές ψυχές, ανυποψίαστες, αθώες και φιλάνθρωπες, που στα διπλανά της πόλης διαμερίσματα, θα βιώνουν την κόλαση του δίχως να χάνουν την ελπίδα του παραδείσου. Και θα αυτοί που θα γεύονται τον παράδεισο και την Χάρι του Θεού γιατί ποτέ δεν πίστευσαν ότι την αξίζουν. Και να το θυμάστε θα φοράν μπλού τζιν….


πηγή : https://synodoiporia.gr/

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ " Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ " [Κομποσχοίνι : Πομπός Ἀσυρμάτου] - ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ  " Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ "  [Κομποσχοίνι : Πομπός Ἀσυρμάτου]  - ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός - Σταμάτα  2012.
http://www.truthtarget.gr – Ὧρες Ἐξομολόγησης
(2108220542 – 6978461846) - TRUTH TARGET
Πηγή:
http://www.truthtarget.gr
http://www.truthtarget.gr/books/29-pray.html
TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ
Ὁ Arthur Koestler, γνωστός συγγραφέας, ἔγραψε, τήν πιό ἐπιτυχημένη, νομίζω, σκέψι γιά τήν προσευχή: Ὁ Θεός «ξέχασε» νά βάλη τό ἀκουστικό στή θέσι του. Ἡ τηλεφωνική ἐγκατάστασι τοῦ οὐρανοῦ δέν καταρρέει ποτέ. Ὅποτε θέλει ὁ πιστός, ἀνοίγει τήν καρδιά καί τό στόμα του καί ὁ Θεός εἶναι στό ἄλλο ἄκρο τῆς γραμμῆς.

Αν διαβάζαμε τα Ιερά Γράμματα του Ευαγγελίου....

Ἄν διαβάζαμε τό Εὐαγγέλιο, θά εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος, θά ἦταν διαφορετική ἡ πατρίδα μας, θά ἦταν διαφορετικές οἱ καρδιές μας, θά ἦταν ὁ χῶρος αὐτός πού λέγεται Ἑλλάς, θά ἦταν μιά γωνιά τοῦ Παραδείσου!

~ Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος  (1930-2013)

Ο Νίκος Χειλαδάκης Αποκαλύπτει Την Πανθρησκεία : "Ο Θεός Είναι Γυναίκα"


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Όλα τα περιμέναμε να ακούσουμε από τους διάφορους αιρετικούς, είτε παπικούς είτε διαμαρτυρόμενους, αλλά κάπου φαίνεται πως έχουν ξεφύγει για τα καλά!

Λάμπρος Σκόντζος, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ο θεμελιωτής της ορθοδόξου πνευματικότητος

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ
Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ 
Θεολόγου - Καθηγητού

          Η δεύτερη Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας, στον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης (1347-1359). Ο μεγάλος αυτός άνδρας έζησε σε μια πολύ ταραγμένη ιστορική περίοδο για την Εκκλησία μας, κατά την οποία ο κίνδυνος νοθεύσεως της αλήθειας υπήρξε μεγάλος και όπου η ορθόδοξη πνευματικότητα κινδύνευε να αλωθεί από τον δυτικό σχολαστικισμό και η υπεράσπισή της έλαχε στην μεγάλη αυτή πνευματική μορφή.  

Προφυλάξτε το μυαλό σας και την αθάνατη ψυχή σας !!!

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ίδρυσε μια Εκκλησία. 
Αυτή η Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη.

29η Μαΐου 1453. "ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ" - [άρθρο, φωτογραφίες, βίντεο]

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ” όνομα υπήρχε τις παραμονές της Άλωσης. Ήταν περιορισμένη, κυρίως, στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές, όπως το Δεσποτάτο του Μυστρά.

Ο Άγιος Πορφύριος διηγείται πως έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος. (Δείτε το video)

Ο Άγιος Πορφύριος διηγείται πως έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος.
(Δείτε το video)

Η φοβερή ώρα του θανάτου - Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης [Αριζόνα]

Άμα είμαστε ετοιμασμένοι, δεν θα ταραχθούμε όταν έρθει η φοβερή ώρα του θανάτου. Θα ‘ρθει η φοβερή ώρα. Ο θάνατος είναι πάρα πολύ φοβερός, δεν τον έχουμε γευτεί και δεν ξέρουμε.

Διάλεξε τον δικό σου Σταυρό ! (Ορθόδοξα και Ωφέλιμα) [Δείτε το video]

Διάλεξε τον δικό σου Σταυρό ! 
(Ορθόδοξα και Ωφέλιμα) 
(Δείτε το video)

Ο αγώνας του Χριστιανού δεν είναι να διατηρήσει το σώμα του για λίγα χρόνια μέχρι να πεθάνει. Ο σκοπός μας, εκτός από την διατήρηση του θνητού σώματος, πρέπει να είναι Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ - (Δείτε το video)

Ο αγώνας του Χριστιανού δεν είναι να διατηρήσει το σώμα του για λίγα χρόνια μέχρι να πεθάνει. Ο σκοπός μας, εκτός από την διατήρηση του θνητού σώματος, πρέπει να είναι 
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
(Δείτε το video)