Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

«προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ» - Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ - [Του κ.Σαλταούρα Χρήστου]

«προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ»

« εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην·  καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται.  ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ Πνεύματος ῾Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,  καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν·  καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον» Λουκάς 1: 13- 17.

Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο υιός του Ιερέως Ζαχαρία, «προελεύσεται ἐνώπιον ΑΥΤΟΥ», θα προηγηθεί ΑΥΤΟΥ. Τίνος ΑΥΤΟΥ ;

Σε ποίον αναφέρεται η αντωνυμία ΑΥΤΟΥ ;

Εάν μελετήσουμε τα συμφραζόμενα βλέπουμε ότι ο Ιωάννης, σύμφωνα με τα λόγια του Αγγέλου, θα προηγηθεί του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, δηλαδή του Γιαχβέ ! Αυτός ο λόγος είναι παραδοξότατος !

Πώς είναι δυνατόν ο Ιωάννης – ένας άνθρωπος- να προηγηθεί του Θεού ; Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, πως γίνεται ένας άνθρωπος να προηγηθεί του Θεού ; Και με ποία έννοια να προηγηθεί ;

Τέτοιοι παράδοξοι λόγοι που ποτέ δεν θα πήγαιναν στο μυαλό ανθρώπου να ειπωθούν, αποδεικνύουν την Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής.

Η Αγία Γραφή δεν είναι συνοθύλευμα ανθρώπινων επινοήσεων αλλά κείμενο θείας εμπνεύσεως !

Ο Ιωάννης προηγήθηκε του Γιαχβέ ως ανθρώπου. Ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος (Ιησούς Χριστός).
Ο Ιησούς συνελήφθη εν μήτρα έξι μήνες μετά τον Ιωάννη.

Επίσης ο Ιησούς άρχισε την δημόσια δράση του μετά τον Ιωάννη.
Ο Ιωάννης προηγήθηκε και ως προς την γέννηση και ως προς την έναρξη της δημόσιας δράσης του Ιησού.

Η Αγία Γραφή λοιπόν διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Διδάσκει ότι ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος. Πού είναι οι αρνητές της Θεότητας του Ιησού Χριστού ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ; Πού είναι οι αρνητές της σάρκωσης του Θεού οπαδοί του Ψευδοπροφήτη Μωάμεθ ; Πού είναι οι Αντίχριστοι Ταλμουδιστές Εβραίοι ; Πού είναι οι Ελληνολάτρες αρνητές του Γιαχβέ ; Όλοι αυτοί έχουν μεγάλη πλάνη.

Το Ιερό κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι σαφές : «πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν»,

Ο Κύριος ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο ΓΙΑΧΒΕ. «καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον».

Ο  Ιωάννης είναι ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του Γιαχβέ για τον Οποίο Γιαχβέ ετοιμάζει Λαό.

«ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας  καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ» Ματθαίος 3: 1-3.

« φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου (Γιαχβέ κατά το Εβραϊκό κείμενο). εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» ῾Ησαΐας 40:3.


ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ