Δεν καταδικάζεται αυτός που αμαρτάνει, καταδικάζεται αυτός που δεν μετανοεί.

Ο Θεός δεν κρίνει τον Χριστιανό επειδή αμαρτάνει, αλλά επειδή δεν μετανοεί.
(Άγιος Νήφων)