Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

«Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» - Άρθρο του κ.Σαλταούρα Χρήστου.


Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


« καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.  καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.  οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,  καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» 
Λουκάς 1: 30-33.

« ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται.  ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·  εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.  δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.  ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·  πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.  ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν» 
Α Κορινθίους 15:22-28.

Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ  λέγει στην Αειπάρθενο σχετικά με την Βασιλεία του Ιησού Χριστού ότι θα «βασιλεύσει  εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». Δηλαδή η Βασιλεία του Ιησού δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια δίχως τέλος Βασιλεία.

Αντιθέτως ο Απόστολος  Παύλος λέγει ότι ο Ιησούς θα ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ την Βασιλεία του στον Πατέρα… «παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί»… ότι θα Βασιλεύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα «βασιλεύειν ἄχρις οὗ», ότι τελικώς «ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα» ! Ένας Βασιλέας που παραδίδει την Βασιλεία του δεν βασιλεύει αιωνίως ! Βασιλεύει «ἄχρις οὗ» παραδώσει την βασιλεία και «ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα» !

Πως συμβιβάζονται τα ανωτέρω χωρία; 
Μήπως η Αγία Γραφή αντιφάσκει όπως προπαγανδίζουν διάφοροι;

Όχι ! Η Γραφή δεν αντιφάσκει. Η Γραφή είναι θεόπνευστη και αλάθητη !

Ο Ιησούς θα παραδώσει την Βασιλεία του στον Θεό Πατέρα ως Άνθρωπος, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο που του έχει ανατεθεί από τον Θεό. Ως Θεός ο Ιησούς όμως δεν παραδίδει την Βασιλεία του. Παραμένει αιώνιος Βασιλεύς !

Ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις- την θεία και την ανθρώπινη. 
Είναι ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

Τα χωρία Λουκάς 1: 30-33 και Α Κορινθίους 15:22-28 αποδεικνύουν τις δύο φύσεις του Μεσσία και κρημνίζουν τις δοξασίες των Αντιχαλκηδονίων  και των μαρτύρων του Ιεχωβά ! 

Ας μας απαντήσουν οι διάφοροι αρνητές των δύο φύσεων του Χριστού (Αρμένιοι, Κόπτες, Συροϊακωβίτες, Χιλιαστές) : 

Ο Ιησούς θα παραδώσει την Βασιλεία του ή θα βασιλεύει «εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» ;;;ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ