Η Αίρεση των Προαδαμιαίων - Εξελικτική Δημιουργία Exeldim, μια βλάσφημη αίρεση της Νέας Εποχής και του Παπισμού. - Μελέτη του κ.Σαλταούρα Χρήστου.