Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Μελέτη ερευνητού κ. Σαλταούρα Χρήστου. Θέμα: «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 14:12»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 14:12

«Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον» Μάρκος 14:12.

Το παρόν εδάφιο έχει γίνει αιτία ορισμένων παρανοήσεων και παρερμηνειών από αρκετούς.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 1η :

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η φράση «τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων» σημαίνει «Την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ημέρα από τα άζυμα». Δηλαδή εκλαμβάνουν την λέξη «πρώτῃ» εν τη εννοία του «προηγούμενη». 

Μάλιστα παραθέτουν και ανάλογο παράδειγμα από την Αγία Γραφή :

«᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν» Ιωάννης 1:15.

Πράγματι στο εδάφιο Ιωάννης 1:15 η λέξη «πρῶτός» σημαίνει «προηγούμενος». Θεωρητικά και στο χωρίο Μάρκος 14:12 καθώς και στο όμοιο χωρίο του Ματθαίου ( Ματθ. 26:17) θα μπορούσε η λέξη «πρώτῃ» να σημαίνει «προηγούμενη». 

Η γνώμη μας όμως είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο λόγος που έχουμε αυτή τη γνώμη είναι η ανάλογη αναφορά του Ευαγγελιστή Λουκά !

«῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα» Λουκάς 22:7

Αν η λέξη «πρώτη» των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου σημαίνει «προηγούμενη» (προηγούμενη των αζύμων), τότε έχουμε αντίφαση με τον Ευαγγελιστή Λουκά που αναφέρεται στην ΙΔΙΑ ημέρα ως «ἡμέρα τῶν ἀζύμων» και όχι ως προηγούμενη / πρώτη της ημέρας των αζύμων !

Επειδή ο Πασχάλιος Αμνός  σφάζονταν το απόγευμα της 14ης Νισάν  (Ημέρα της θυσίας του Πάσχα) και τον έτρωγαν την αμέσως επόμενη μετά δηλαδή την Δύση του Ηλίου που άλλαζε η ημέρα  σε  15η Νισάν  – πρώτη ημέρα από τις επτά ημέρες εορτής και  βρώσεως των Αζύμων- οι δύο εορτές, (Πάσχα- Άζυμα), έγιναν ΜΙΑ εορτή ! 

Δηλαδή το διάστημα των 8 ημερών (14-21 του Πρώτου μηνός) θεωρήθηκε μία ενιαία εορταστική περίοδος που ονομαζόνταν 


ΠΑΣΧΑ ή ΑΖΥΜΑ.

 «Ηγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα» Λουκάς 22:1

«καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων·  ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ» Πράξεις 12: 3-4.

Όπως βλέπουμε ως  «πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων» και «ἡμέρα τῶν ἀζύμων» ονομάζεται η ημέρα κατά την οποία «τὸ πάσχα ἔθυον». 

Το Πάσχα όμως εθύετο την 14η ημέρα «προς εσπέραν» και όχι την 15η ημέρα. Δηλαδή η φράση «πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον» αναφέρεται όχι στην πρώτη ημέρα βρώσης των Αζύμων (15η του μηνός  Νισάν) αλλά στην πρώτη ημέρα της ενιαίας εορταστικής περιόδου του Πάσχα και των Αζύμων, δηλαδή στην 14η  ημέρα του μηνός  Νισάν προς το εσπέρας της οποίας «τὸ πάσχα ἔθυον»! Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο της παρερμηνείας. 

Ο λόγος επαναλαμβάνω, που οι δύο εορτές (Πάσχα- Άζυμα),  θεωρούνταν την εποχή του Χριστού ως ενιαία εορτή, είναι το ότι την ημέρα του Πάσχα (14η Νισάν), εθύετο ο Πασχάλιος Αμνός, ΠΡΙΝ την Δύση του Ηλίου και την ΝΥΧΤΑ που ακολουθούσε την Δύση, δηλαδή στην αρχή της 15ης Νισάν έτρωγαν τον Αμνό μαζί με Άζυμα.

Η διάρκεια μίας ημέρας κατά τον Εβραϊκό τρόπο υπολογισμού αρχίζει με την Δύση του Ηλίου  και τελειώνει με την επόμενη Δύση:
«ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν» Λευϊτικόν 23: 32.


ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 2η  :

«Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον» Μάρκος 14:12

Η δεύτερη παρανόηση που θα αναφέρουμε είναι περισσότερο σοβαρή και γίνεται από ορισμένους αζυμίτες αιρετικούς !

Διάφοροι αιρετικοί από τον Προτεσταντικό χώρο ισχυρίζονται τα εξής :

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέγουν, αναφέρει δύο γεγονότα να συμβαίνουν την ίδια ημέρα. Η θυσία του Αμνού –« ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον» και η βρώση των Αζύμων – «τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων».

Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι όταν οι Αρχιερείς παρέδωσαν τον Ιησού στον Πιλάτο «ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ' ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα» Ιωάννης 18:28

Αυτά σύμφωνα με ορισμένους αζυμίτες αιρετικούς σημαίνουν ότι ο Ιησούς ακολουθούσε ΑΛΛΟ Ημερολόγιο από τους Αρχιερείς !!!

Δηλαδή οι Αρχιερείς ακολουθούσαν ένα ημερολόγιο σύμφωνα με το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Δύση του Ηλίου, άρα η σφαγή του Αμνού και η βρώση αυτού με άζυμα δεν γίνονταν την ίδια ημέρα. 

Ο Αμνός σφάζονταν πριν την Δύση-τέλος της 14ης Νισάν και τον έτρωγαν μετά την Δύση στην αρχή της 15ης Νισάν με άζυμα.

Ο Ιησούς σύμφωνα με αυτήν την άποψη ακολουθούσε ημερολόγιο σύμφωνα με το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Ανατολή του Ηλίου και συνεπώς την ίδια ημέρα σφάχτηκε ο Αμνός και φαγώθηκε με άζυμα (14η Νισάν) ! 

Ενώ οι Αρχιερείς ακολουθούσαν ημερολόγιο σύμφωνα με το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Δύση του Ηλίου και συνεπώς σε διαφορετική  ημέρα σφάχτηκε ο Αμνός και φαγώθηκε με άζυμα (14η Νισάν σφαγή / 15η Νισάν βρώση).

Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιησούς να εορτάσει Νομικό Πάσχα με άζυμα  μία ολόκληρη ημέρα πριν τους Αρχιερείς και ταυτόχρονα να θανατωθεί όταν οι πασχάλιοι αμνοί των Αρχιερέων σφάζονταν στον Ναό!!!

Οι θιασώτες αυτών των θεωριών λέγουν ότι ο Ιησούς ακολουθούσε ως Γαλιλαίος ημερολόγιο Γαλιλαίας ενώ οι Αρχιερείς ακολουθούσαν άλλο ημερολόγιο, Ιουδαϊκό !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Πριν απαντήσουμε θα παραθέσουμε έναν πίνακα με την θεωρία αυτή.Τώρα θα αναφέρουμε τους λόγους που η θεωρία που θέλει τον Ιησού να ακολουθεί διαφορετικό ημερολόγιο από τους Αρχιερείς είναι λάθος :

1) Η Παλαιά Διαθήκη ορίζει την διάρκεια της ημέρας από  Δύση σε Δύση του Ηλίου και όχι από  Ανατολή σε Ανατολή !

«ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν» Λευϊτικόν 23: 32.

Αδύνατον ο Ιησούς να αντιβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη !

2) Αν η 14η Νισάν είναι η πρώτη ημέρα βρώσεως των αζύμων τότε η έβδομη θα είναι υποχρεωτικά η 20η Νισάν και όχι η 21η που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη! 
7 ημέρες λέγει η Γραφή έτρωγαν άζυμα όχι 8 !

«καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ Κυρίῳ· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε» Λευϊτικόν 23:6.

«ἐναρχόμενοι τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἀφ᾿ ἑσπέρας ἔδεσθε ἄζυμα ἕως ἡμέρας μιᾶς καὶ εἰκάδος τοῦ μηνός, ἕως ἑσπέρας.  ἑπτὰ ἡμέρας ζύμη οὐχ εὑρεθήσεται ἐν ταῖς οἰκίαις ὑμῶν» Έξοδος 12:18-19.

3) Αν ο Ιησούς ως Γαλιλαίος και οι μαθητές αυτού ως Γαλιλαίοι ακολουθούσαν ημερολόγιο με βάση το οποίο η ημέρα άλλαζε με την Ανατολή του Ηλίου, αυτό σημαίνει ότι με αυτό το ημερολόγιο η Σταύρωση του Ιησού έγινε την 15η Νισάν και όχι την 14η

Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πως οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν από την Γαλιαλαία και ήταν μαθήτριες του, ετοίμασαν αρώματα ανήμερα της Αργίας του ειδικού Σαββάτου της 15ης Νισάν ;;;  

Άτοπον !!!

« Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,  ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» Λουκάς 23:55-56

Όταν πέθανε ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη η αργία του Σαββάτου (15η Νισάν).

« ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ Κυρίῳ.  καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ Κυρίῳ· ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.  καὶ ἡμέρα ἡ πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε·  καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε» Λευϊτικό 23: 5-8

Οι ημέρες 15η  και 21η  Νισάν ήταν Ειδικά Σάββατα !

4) Ο επίσης Γαλιλαίος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γράφει για την ημέρα Σταύρωσης :

«ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.  οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» Ιωάννης 19:14-15

Παρασκευή του Πάσχα = ημέρα προετοιμασίας του Πάσχα = 14η Νισάν !

«ΠΡΟ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. καὶ δείπνου γενομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ᾿Ιούδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου ἵνα αὐτὸν παραδῷ» Ιωάννης 13:1-2

Ο Μυστικός Δείπνος έγινε ΠΡΟ της εορτής του Πάσχα σύμφωνα με τον Γαλιλαίο Ιωάννη ! 

Πού λοιπόν βρήκε τα άζυμα ο Χριστός;;;

« καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον. τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ· τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ ᾿Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, ΑΓΟΡΑΣΟΝ ὧν χρείαν ἔχομεν ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῶ» Ιωάννης 13:27-30

 Ο Ιησούς δεν έφαγε Νομικό Πάσχα στο τελευταίο Δείπνο με τους Μαθητές του. 

Συνεπώς ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΑΖΥΜΟ ΑΡΤΟ ΑΛΛΑ ΕΝΖΥΜΟ. 

Κατά την νύχτα της βρώσεως του Νομικού Πάσχα οι Μαθητές νόμιζαν ότι ο Ιούδας θα πήγαινε για να αγοράσει πράγματα για την Εορτή. Άρα η Εορτή δεν είχε αρχίσει ακόμη. Οι αγορές για μία εορτή γίνονται πριν την εορτή, όχι μετά !

5) « καὶ δεξάμενος τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπε· λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε ἑαυτοῖς·  λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ» Λουκάς 22:17-18
Στο τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του υπήρχε Οίνος ! Το Νομικό Πασχάλιο δείπνο σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη δεν προβλέπει  παρουσία οίνου ! Άρα το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του δεν ήταν το Νομικό πασχάλιο δείπνο !

Να μας δείξουν οι Προτεστάντες αιρετικοί ,(που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ!), έστω ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή που να λέγει ότι κατά την διάρκεια του Νομικού Πάσχα οι Εβραίοι έπιναν κρασί…..περιμένουμε !

Και μην  τυχόν αναφερθούν στο τελευταίο δείπνο του Ιησού…..διότι τότε πέφτουν στο λογικό σφάλμα της λήψεως του ζητουμένου !!! 

Ερευνούμε ΑΝ ο Ιησούς έφαγε στο τελευταίο του δείπνο Νομικό Πάσχα….ΑΥΤΟ είναι το Ζητούμενο, δεν το λαμβάνουμε ως δεδομένο από την αρχή !

Το ότι οι Εβραίοι σήμερα χρησιμοποιούν κρασί στον εορτασμό του δικού τους Πάσχα, αυτό είναι ανθρώπινη παράδοση και όχι Βιβλική επιταγή κύριοι Διαμαρτυρόμενοι…Επίσης οι Εβραίοι τρώνε και αυγό κατά το Νομικό Πάσχα ! 

Με άλλα λόγια οι Εβραίοι έχουν προσθέσει στο Νομικό Πάσχα τις ανθρώπινες παραδόσεις τους !!!
Τα γεγονότα λοιπόν έγιναν έτσι :

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ