Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΚΑΤΑ ΓΕΝΟΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ, ΦΥΣΙΚΟΥ‏


ΚΑΤΑ ΓΕΝΟΣ
Ἀπό τό νέο αντιεξελικτικό βιβλίο
τοῦ Ἀρχίμ. Ἰωάννου Κωστωφ, Φυσικού
ΒΙΒΛΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ
τηλ. ἐπικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542
Πηγή:
TRUTH TARGET
ΚΑΤΑ ΓΕΝΟΣ
Στό Κεφάλαιο αὐτό θά ποῦμε μερικά πράγματα γιά τά ζῶα καί ὄχι μόνο. Στή Βίβλο ἀναφέρεται ὅτι πλάσθηκαν «κατά γένος»(Γεν 1, 21, 24, 25). Τό «κατά γένος» ἔχει τή χροιά τοῦ σημερινοῦ εἴδους, διότι μόνο τά τοῦ ἰδίου εἴδους συνέρχονται μεταξύ των: «Πᾶν ζῷον ἀγαπᾷ τό ὅμοιον αὐτῷ καί πᾶς ἄνθρωπος τόν πλησίον αὐτοῦ· πᾶσα σάρξ κατά γένος συνάγεται, καί τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προσκολληθήσεται ἀνήρ»(ΣΣειρ 13, 15, 16).
«Πετεινά πρός τά ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει»(Σειρ 27, 9).
«Ὅλη γάρ ἡ κτίσις ἐν ἰδίῳ γένει [τό καθετί κατά τό εἶδος του] πάλιν  ἄνωθεν [ἀπό τήν κοσμοποιΐα] διετυποῦτο (: διαμορφωνόταν) ὑπηρετοῦσα ταῖς Σαῖς ἐπιταγαῖς»(ΣΣολ 19, 6).
«Καί τόν γύπα καί τόν ἴκτινον καί τά ὅμοια αὐτῷ καί πάντα κόρακα καί τά ὅμοια αὐτῷ… καί καταράκτην καί ἱέρακα καί τά ὅμοια αὐτῷ καί ἔποπα καί νυκτικόρακα καί πελεκᾶνα καί χαραδριόν καί τά ὅμοια αὐτῷ καί πορφυρίωνα καί νυκτερίδα»(Δευτ 14, 13, 14, 17, 18).
«Πάλιν ὁμοία ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τήν θάλασσαν καί ἐκ παντός γένους συναγαγούσῃ»(Μθ 13, 47).
  • Γράφει καί ὁ Ἀββᾶς Ἡσαΐας: «Kάθε γένος ἀπ᾽ ὅσα ὑπάρχουν στή γῆ γεννᾶ μέ τό ὁμόγενό του καί ὄχι μέ κάποιο ἄλλου γένους εἴτε εἶναι θηρίο εἴτε ἑρπετό εἴτε πτηνό. Γι᾽ αὐτό τά ἔφερε ὁ Θεός ὅλα ἐμπρός στόν Ἀδάμ γιά νά δῆ ἄν ὑπάρχη κάποιο πού νά τοῦ μοιάζη, καί δέν βρέθηκε κανένα διότι δέν ἦταν ἀπό τήν ἴδια φύσι»(Η, 131).
  • Ὁ Ἅγ. Ἀμβρόσιος σημειώνει: «Μέ νόμο προδιαγεγραμμένο γιά τό μέλλον, κατά τό γένος καί τήν ὁμοιότητα ὅλα διαδέχονται μεταξύ τους τό ἕνα τό ἄλλο, ὥστε   λέων νά γεννᾶ λέοντα, τίγρις τίγριν, βοῦς βοῦν, κύκνος κύκνον, ἀετός ἀετόν.
Μιά φορά δόθηκε ἡ ἐντολή, διά παντός ἔμεινε ἔμφυτη στή φύσι. Καί γι᾽ αὐτό τό λόγο δέν παύει ἡ γῆ νά παρέχη τή χάρι τῆς ὑπηρεσίας της, ὥστε, μέ τή διαδοχή τήν ἀναπαραγόμενη, οἱ  ἀρχαῖες μορφές νά ἀναπαράγωνται σέ νέες ἡλικίες»(Α, 243).
° Ἀκόμα: «“Καί γε οὐ μακράν ἀπό ἑνός ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. Ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς”, εἶπε, “εἰρήκασι· τοῦ γάρ καί  γένος ἐσμέν”(Πρξ 17, 27-28).
Σύμφωνα μέ αὐτό τό γένος ἄς σπείρουμε σπέρμα ὄχι ἐν σαρκί, ἀλλά ἐν πνεύματι. Διότι πρέπει νά σπείρουμε ὄχι σαρκικά, ἀλλά πνευματικά ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι θέλουμε νά φθάσουμε στήν αἰώνιο ζωή. Ποιά δέ εἶναι ἡ “ὁμοιότητα”, δέν ἀγνοεῖς ἐσύ ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκες κατ᾽ εἰκόνα καί ὁμοίωσι Θεοῦ. Ἡ βοτάνη ἀνταποκρίνεται στό γένος αὐτῆς, σύ δέν ἀνταποκρίνεσαι στό γένος σου. Τοῦ σίτου ὁ κόκκος σπαρμένος στή γῆ ἀποδίδει τή δωρεά τοῦ γένους του, καί σύ ἐκφυλίζεσαι. Οἱ καρποί δέν νοθεύουν τή γνησιότητα τοῦ σπέρματός τους, σύ νοθεύεις τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, τήν ἀκμή τῆς διανοίας, τοῦ σώματος τήν ἁγνότητα»(Α, 97).
  • Ἡ Γραφή εἶναι κατηγορηματική: Πλάσθηκαν  ὅλα τά ζῶα ταυτόχρονα, ἀμετάβλητα καί χωριστά μεταξύ των: «Ἐν κρίσει Κυρίου τά ἔργα αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς, καί  ἀπό ποιήσεως αὐτῶν διέστειλε μερίδας αὐτῶν· ἐκόσμησεν εἰς αἰῶνα τά ἔργα αὐτοῦ καί τάς ἀρχάς αὐτῶν εἰς γενεάς αὐτῶν· οὔτε ἐπείνασαν οὔτε ἐκοπίασαν καί οὐκ ἐξέλιπον ἀπό τῶν ἔργων αὐτῶν»(ΣΣειρ 16, 26, 27). Τό χωρίο αὐτό εἶναι σαφέστατο!
«Ἔγνων ὅτι πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεός, αὐτά ἔσται εἰς τόν αἰῶνα· ἐπ᾿ αὐτῷ   οὐκ ἔστι προσθεῖναι, καί ἀπ᾿ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀφελεῖν»(Ἐκκλ 3, 14).
«Ἀπό πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατά γένος, καί ἀπό πάντων τῶν κτηνῶν κατά γένος καί ἀπό πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπί τῆς γῆς  κατά γένος αὐτῶν…»(Γεν 6, 20).
«Πάντα τά θηρία κατά γένος  καί πάντα τά κτήνη κατά γένος  καί πᾶν ἑρπετόν κινούμενον ἐπί τῆς γῆς  κατά γένος καί πᾶνὄρνεον πετεινόν κατά γένος  αὐτοῦ…»(Γεν 7, 14).
«Καί ὁ τρόμος καί ὁ φόβος ὑμῶν ἔσται ἐπί  πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ἐπί  πάντα τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί ἐπί  πάντα τά κινούμενα ἐπί τῆς γῆς καί ἐπί  πάντας τούς ἰχθύας τῆς θαλάσσης· ὑπό χεῖρας ὑμῖν δέδωκα… καί πάσῃ ψυχῇ ζώσῃ μεθ᾿ ὑμῶν, ἀπό ὀρνέων καί ἀπό κτηνῶν, καί πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ὅσα ἐστί μεθ᾿ ὑμῶν ἀπό πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ»(Γεν 9, 2, 10).
«Ψυχήν παντός ζῴου ἐκάλυψε τό πρόσωπον αὐτῆς, καί εἰς αὐτήν ἡ ἀποστροφή αὐτῶν»(ΣΣειρ 16, 30).
«Πᾶσα γάρ φύσις θηρίων τε καί πετεινῶν ἑρπετῶν τε καί ἐναλίων δαμάζεται καί  δεδάμασται [ἀπό τήν ἀρχή] τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ»(Ἰακ 3, 7).
«Οὐ πᾶσα σάρξ ἡ αὐτή σάρξ, ἀλλά ἄλλη μέν ἀνθρώπων, ἄλλη δέ σάρξ κτηνῶν, ἄλλη δέ ἰχθύων, ἄλλη δέ πετεινῶν»(Α´ Κορ 15, 39).
«Μή δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἤ ἄμπελος σῦκα; οὕτως οὐδεμία πηγή ἁλυκόν καί γλυκύ ποιῆσαι ὕδωρ»(Ἰακ 3, 12).
  • Νά σημειώσουμε ὅτι, δεδομένης τῆς παγκοσμιότητος τοῦ ἐπί Νῶε Κατακλυσμοῦ (Βλ. τό ἀντίστοιχο Κεφάλαιό μας), τά χρονικά περιθώρια ἀλλαγῶν τῶν εἰδῶν, τά ἀπαιτούμενα ἀπό τή ΘτΕ, σφίγγουν ἀσφυκτικά: ὁ Νῶε ἔζησε λίγες ἑκατοντάδες χρόνια π.Χ.. Πῶς θά ἐξελίσσονταν τά εἴδη;
  • Ὁ Δίδυμος Ἀλεξανδρηνός σημειώνει: «Αὐτός πού μετέβαλε στήν Αἴγυπτο τό χῶμα σέ ζῶα (Ἐξ 8, 13) ἔδειξε τήν ἀρχική δημιουργία τῶν ζώων»(ΒΕΠ 44, 240).
  • Ὁ Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς σημειώνει: «Ἡ ζωολογία εὑρίσκεται κάτω ἀπό τά πόδια τῆς ἀνθρωπολογίας»(ΖΕ, 67).
  • Ὁ Σεβηριανός Γαβάλων θεολογεῖ: «Τά βότανα τά δένδρα καί τό χορτάρι γεννοῦν ὅμοια καί ὁ Δημιουργός γέννησε ἀνόμοιο; Καί ὅταν πάλι δημιουργήθηκαν τά τετράποδα καί τά ἑρπετά καί τά πτηνά, λέει ὁ Θεός: “Ἄς βγάλουν τά νερά ἑρπετά ζωντανῶν ὑπάρξεων καί πτηνά πού θά πετοῦν πάνω στήν ξηρά κατά γένος”(Γεν 1, 20). Τά θηρία, τά ἑρπετά, τά πτηνά, τά κολυμβῶντα, τά βότανα, τό χορτάρι, τά δένδρα γεννοῦν κατά γένος καί καθ᾽ ὁμοιότητα καί μόνο ὁ Θεός γέννησε ἀνόμοιο; Κι ὅταν μᾶς δημιουργοῦσε ὁ Θεός, εἶπε: “Ἄς κάνουμε ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα καί τήν ὁμο… ίωσί μας”(Γεν 1, 26). Τό ἔργο εἶναι ὅμοιο καί ὁ τεχνίτης ἀνόμοιος;»(PG 56, 448).
  • Ὁ Duane Gish σημειώνει: «Εἶναι τά νύχια στά φτερά ἀπόδειξι τῆς μεταβάσεως ἀπό τά ἑρπετά στά πτηνά; Σήμερα ζοῦν τουλάχιστον τρία πτηνά πού ἔχουν νύχια στά φτερά. Τό hoatzin, ἕνα πουλί πού ζῆ στή Νότια Ἀμερική, ἔχει νύχια στά φτερά του κατά τή νεανική του ἡλικία. Αὐτό ἀληθεύει καί γιά τό touraco, ἕνα πουλί πού ζῆ στήν Ἀφρική. Ἡ στρουθοκάμηλος ἔχει τρία νύχια στά φτερά της, ὅμως κανείς δέν θά τολμοῦσε νά ἰσχυρισθῆ ὅτι ὁποιοδήποτε ἀπό αὐτά τά πουλιά εἶναι ἐνδιάμεσες μορφές μεταξύ ἑρπετῶν καί πτηνῶν, καθώς εἶναι ζωντανά καί ὑγιῆ σήμερα»(G, 60).
  • Γράφει καί ἡ Linda Gamlin: «Ἡ Ἀρχαιοπτέρυγα εἶχε στίς φτεροῦγες της ὑπολείμματα ἀπό τρία δάκτυλα, πού θά πρέπη νά τή βοηθοῦσαν νά σκαρφαλώνη στά δένδρα.
Ὁρισμένοι νεοσσοί συγχρόνων πουλιῶν ἔχουν παρόμοια “ἄγκιστρα”. Ἡ νερόκοτα τά χρησιμοποιεῖ, γιά νά σκαρφαλώνη στή φωλιά της, πού βρίσκεται κοντά στό νερό»(L, 45 λεζ.).
Πηγή:
Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ
ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙ
Περί Ἐξελίξεως 2
ΕΚΔ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Σταμάτα 2014
TRUTH TARGET
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ
τηλ. επικοινωνίας & παραγγελιών 2108220542
HI MY FRIENDS....!!!!

MY HEART SITES - ΤΑ SITES ΜΟΥ:
GOOGLE PLUS
WELCOME MY FRIENDS....!!