Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ

Ἡ ἐγκυρότητα τῆς Καινῆς Διαθήκης 

π. Ιωάννης Κωστώφ

Ὁ Στέργιος Σάκκος μᾶς προσφέρει μιά ὡραία παρομοίωσι: «Τί εἶναι ἡ διαθήκη τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία ἔχουμε καί γραπτή σέ βιβλίο, ἡ καλούμενη Καινή Διαθήκη; Εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ αἱματηρή ὑπογραφή Του καί ἡ σφραγίδα τῆς ἀναστάσεώς Του. Χωρίς τό ἕνα ἀπ᾽ τά τρία αὐτά θά ἦταν ἄκυρη. Ποιά στοιχεῖα ἀπαρτίζουν ἕνα πολύτιμο καί ἔγκυρο ἔγγραφο; Τό περιεχόμενο, ἡ ὑπογραφή καί ἡ σφραγίδα. Ἔχει ἀξία ἕνα ἔγγραφο τό ὁποῖο φέρει ὑπογραφή καί σφραγίδα, ἀλλά εἶναι μιά λευκή κόλλα; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἔχει ἀξία ἐάν ἔχη τά ἄλλα δύο, ἀλλά εἶναι ἀνυπόγραφο; Ὄχι. Ἔχει ἀξία ἐάν ἔχη περιεχόμενο καί ὑπογραφή, ἀλλά λείπη ἡ στρογγυλή σφραγίδα, πού βεβαιώνει τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς; Τέτοιο ἄκυρο πρωτόκολλο καί κίβδηλη συναλλαγματική θά ἦταν ἡ Καινή Διαθήκη ἐάν ἔλειπε ἕνα ἀπ᾽ τά τρία στοιχεῖα, ἡ διδαχή ἤ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἤ ἡ ἀνάστασί Του.

Ὑπῆρξαν ὁρισμένοι διανοούμενοι, οἱ ὁποῖοι θαύμασαν τό ἠθικό ὕψος τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά δέν πίστεψαν στό θάνατο καί στήν ἀνάστασί Του. Δέχθηκαν δηλαδή τό θάνατό Του ὡς πραγματικό μέν, ἀλλά ὄχι ὡς ἐξιλαστήριο γεγονός, στή δέ ἀνάστασί Του δέν πίστεψαν καθόλου. Γι᾽ αὐτούς ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι μιά συναλλαγματική τῶν 100.000.000 δραχμῶν, ἀνυπόγραφη καί ἀσφράγιστη· ἀξίζει ὅσο ἕνα ἄχρηστο χαρτί πού προορίζεται γιά τό καλάθι. Ἄλλοι, κυρίως αἱρετικοί, δέχονται τό θάνατο καί τήν ἀνάστασί Του, ἀλλά δέν δέχονται τό περιεχόμενο· στή θέσι τῶν 100.000.000 δραχμῶν, δηλαδή στή θέσι πού γράφει “ζωή αἰώνιος καί βασιλεία τῶν οὐρανῶν”, αὐτοί γράφουν “δραχμή 1”, δηλαδή “ἐπίγεια δόξα προσηλυτιστοῦ, ἀρχιερέως, κλπ.”. Αὐτό μόνο εἰσπράττουν· τόση ἀξία ἔχει γι᾽ αὐτούς ἡ Καινή Διαθήκη. Ἄλλοι, αἱρετικοί πάλι ἤ ἄπιστοι, δέχονται τή διδαχή καί τό θάνατο, ἀλλά ἀρνοῦνται τήν ἀνάστασι· κρατοῦν μιά συναλλαγματική μεγάλου ποσοῦ καί ὑπογεγραμμένη ἀλλά τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς της δέν τό ἐγγυᾶται καμμία σφραγίδα. Ἀνήκουν στή μοίρα ἐκείνων πού ἐξαπατήθηκαν ἀπ᾽ τούς πλαστογράφους. Ἐάν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε τότε ὅλοι ὅσοι πιστεύουμε σ᾽ Αὐτόν εἴμαστε τά πιό δυστυχισμένα πλάσματα τῆς γῆς (Α´ Κορ 15, 17-19). Εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι, τούς ὁποίους γέλασαν ἄτιμοι πλαστογράφοι καί τούς ἀφαίρεσαν τή ζωή καί τήν περιουσία καί σ᾽ ἀντάλλαγμα τούς ἔδωσαν μιά πλαστή συναλλαγματική.

Ἐάν ὁ Χριστός δίδασκε τή διδαχή Του καί ἀπέφευγε νά τήν ὑπογράψη καί νά τήν ἐπικυρώση μέ τό θάνατό Του καί τό αἷμα Του στό Σταυρό, αὐτό θά σήμαινε ἤ ὅτι ἡ διδαχή του εἶναι ψευδής ἤ ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος πίστευε σ᾽ αὐτήν. Καί γιά μᾶς θά ἦταν ἄχρηστη.

Ἐάν τέλος τήν αἱματηρή ὑπογραφή Του δέν ἐπικύρωνε ὁ Θεός μέ τήν ἀνάστασι τοῦ θανόντος Χριστοῦ, αὐτό θά σήμαινε ὅτι ὁ Θεός Πατέρας δέν ἀποδέχεται τή συναφθεῖσα διαθήκη, δέν συμφωνεῖ μέ τή διδαχή της, παραμένει ἀσυμφιλίωτος, δέν ἀναγνωρίζει τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Διότι καί πολλοί ἄλλοι ὑπέγραψαν τήν ἰδεολογία τους μέ τό αἷμα τους, διότι οἱ ἴδιοι τήν πίστευαν· καί αἱρετικοί καί Nazi καί κομμουνιστές. Ἀλλά κανέναν ὁ Θεός δέν ἀνέστησε, κανενός τήν αἱματηρή ὑπογραφή δέν ἀναγνώρισε καί κανενός τή διδαχή δέν ἐπικύρωσε.

Ἡ μόνη γνήσια συναλλαγματική μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων εἶναι ἡ διαθήκη τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας τό περιεχόμενο εἶναι ἡ ἀλήθεια πού ἀποκαλύφθηκε ἀπ᾽ τό Θεό, ἡ ὑπογραφή εἶναι τό τίμιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ κατά τό σταυρικό θάνατό Του, καί ἡ σφραγίδα η ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ.

Καί ἀφοῦ ἔχουμε αὐτή τή συναλλαγή μέ τό Θεό, θέτουμε τό δάκτυλο στήν αἱματηρή ὑπογραφή, πίνουμε ἀπ᾽ τό αἷμα τῆς Καινῆς Διαθήκης, τό ποτήριο τό ὁποῖο κέρασε σ᾽ἐμᾶς ὁ Κύριος εἰς ζωήν αἰώνιον».


ΠΗΓΗ:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἀνασκευή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰούδα

ἐκδ. Ἅγ. Ιωάννης Δαμασκηνός - Ἀθήνα 2006

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES