ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΑΔΑΜΙΤΕΣ Η΄ΠΑΡΑΑΔΑΜΙΤΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ Αγιογραφική αναίρεση της αίρεσης "Exeldim"


«Ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπων τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν» 

(Πράξεις 17, 26).

«Και από ένα αίμα δημιούργησε όλα τα έθνη των ανθρώπων, για να κατοικούν σε όλη τη γη. Και όρισε τους χρόνους, που θα ζουν, και τα όρια της κατοικίας τους» 

(Πράξεις 17, 26).

«Οὕτω καί γέγραπται· Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδάμ εἰς ψυχήν ζῶσαν. Ὁ ἔσχατος Ἀδάμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν» 

(Α΄ Κορινθίους 15, 45).

«Γι’ αυτό και είναι γραμμένο· Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ον με ζωή. Ο τελευταίος Αδάμ έγινε πνεύμα, που μεταδίδει ζωή» 

(Α΄ Κορινθίους 15, 45).

«Διά τοῦτο ὥσπερ δι’ ἑνός ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τόν κόσμον εἰσῆλθε καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καί οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ’ ῷ πάντες ἥμαρτον» 

(Ρωμαίους 5, 12).

«Όπως η αμαρτία εισήλθε στην ανθρωπότητα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου και εξαιτίας της εισήλθε επίσης ο θάνατος, έτσι ο θάνατος πέρασε και σ’ όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι αμάρτησαν» 

(Ρωμαίους 5, 12).

«Καί ἐκάλεσεν Ἀδάμ τό ὄνομα τῆς γυναικός αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων» 

(Γένεσις 3, 20).

:«Ονόμασε τότε ο Αδάμ τη γυναίκα του Ζωή, διότι αυτή θα ήταν η μητέρα όλων των ανθρώπων» 

(Γένεσις 3, 20).

«Καί πᾶν χλωρόν ἀγροῦ πρό τοῦ γενέσθαι ἐπί τῆς γῆς καί πάντα χόρτον ἀγροῦ πρό τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γάρ ἔβρεξεν ὁ Θεός ἐπί τήν γῆν, καί ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν» 

(Γένεσις 2, 5).

«Δεν υπήρχαν όμως ακόμη χλόη και θάμνοι των αγρών και δεν είχαν βλαστήσει φυτά του αγρού. Διότι δεν είχε αποστείλει βροχές ο Θεός στη γη και δεν υπήρχε άνθρωπος να εργάζεται και να καλλιεργεί τους αγρούς» 

(Γένεσις 3, 20).Πηγή

http://creationlifetruth.blogspot.com

http://creationtruthorthodoxy.wordpress.com

CREATION LIFE TRUTH