Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ - Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΗ

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού
Ἀθεϊσμός - Τίνος Eἶναι ἡ Aὐταπάτη

{Μέ ἀφορμή τό 
"Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη" τοῦ Richard Dawkins}

Κι ἄλλοι ἄπιστοι :

«Ὁ Daniel Dennett ὁ φιλόσοφος πού τυχαίνει νά ξέρη κάτι ἀπό ἐπιστήμη, ἐπισήμανε τό γεγονός ὅτι ἡ ἐξέλιξι ἀντιστρατεύεται μία ἀπ’ τίς ἀρχαιότερες ἰδέες μας: “Τήν ἰδέα ὅτι ἀπαιτεῖται κάτι μεγάλο καί φανταστικά ἔξυπνο γιά νά κατασκευάση κάτι ὑποδεέστερο.
Τ’ ὀνομάζω θεωρία τῆς στάγδην Δημιουργίας. Ποτέ δέν θά δῆτε ἕνα δόρυ νά κατασκευάζη ἕνα κατασκευαστή δοράτων. Ποτέ δέν θά δῆτε ἕνα ἀλογοπέταλο νά κατασκευάζη ἕνα πεταλουργό. Ποτέ δέν θά δῆτε ἕνα ἀγγεῖο νά κατασκευάζη ἕναν ἀγγειοπλάστη”(Συνέντευξι στό περιοδικό Der Spiegel, 26/12/2005). Ἡ ἀνακάλυψι ἀπ’ τό Δαρβίνο μιᾶς λειτουργικῆς διαδικασίας, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνει ἀκριβῶς αὐτό τό τόσο ἀντίθετο στή διαίσθησί μας, εἶναι ἐκεῖνο πού καθιστᾶ τόσο ἐπαναστατική τή συμβολή του στήν ἀνθρωπίνη σκέψι καί τόσο ἱκανή στό ν’ ἀφυπνίζη συνειδήσεις»(Richard Dawkins, Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη, ἐκδ. Κάτοπτρο, Ἀθήνα 2007, 142). Τί νά πῆ κανείς; Ἔπαψε νά ἰσχύη σήμερα ἡ σωστή αὐτή θέσι τοῦ Dennett; Ἄν αὐτό πιστεύουν, μέ γειά τους, μέ χαρά τους! Νά τονίσουμε, ἀκόμα, ὅτι ὁ παραπάνω σχολιασμός τοῦ D. θά ἴσχυε μόνο στήν περίπτωσι πού θά ἀποδεικνυόταν ὅτι ἔλαβε χώρα ἡ ἐξέλιξι. Ὅμως, ὅπως εἴπαμε, ἡ Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως εἶναι μή ἀποδείξιμη. Ὁπότε στέκεται στόν ἀέρα ἡ τοποθέτησι τοῦ D.. Ἡ ἀφύπνισι, τέλος, τῶν συνειδήσεων δέν ἔχει νά κάνη καθόλου μέ τήν ἐπιστήμη πού ἐξετάζει μόνο γεγονότα. Τό πῶς θά τοποθετηθοῦμε ἐν συνεχείᾳ στά γεγονότα εἶναι θέμα μεταεπιστημονικό.

Προχωρεῖ ὁ D.: «Ὅπως εἶπε ὁ George Bernard Shaw, “τό γεγονός ὅτι ἕνας πιστός εἶναι εὐτυχέστερος ἀπό ἕνα σκεπτικιστή δέν σημαίνει τίποτε περισσότερο ἀπ’ τό γεγονός ὅτι ὁ μεθυσμένος αἰσθάνεται εὐτυχέστερος ἀπ’ τόν ξεμέθυστο”»(Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη, ἐκδ. Κάτοπτρο, Ἀθήνα 2007, 192). Συγχαρητήρια! Μόνο πού δέν μᾶς λέει πώς ὅταν περάση ἡ μέθη, ὁ ἴδιος ὁ μεθύστακας οἰκτίρει τήν προηγουμένη του κατάστασι, ἐνῶ δέν συμβαίνει τό ἴδιο μέ τόν πιστό: αὐτός, ὅταν περάση μιά ἔκτακτη θρησκευτική ἐμπειρία, ἀγαλλιᾶται στή θύμισί της. Συγκρίνεται αὐτό μέ τήν κατάστασι τοῦ μεθυσμένου;

Ὁ Woody Allen ἀναγνωρίζει τήν ἀλήθεια, ἀλλά θεληματικά χώνει τό κεφάλι του στήν ἄμμο: «Ἄν κάποιος σοῦ ὑποσχόταν ὅτι θά σοῦ πῆ αὔριο ἄν ὁ Θεός ὑπάρχη ἤ ὄχι καί ἄν ἡ ζωή ἔχη ἤ δέν ἔχη νόημα, ἐγώ λέω ὅτι θά ἦταν καλύτερα νά μή τό μάθαινες ποτέ —γιατί ἄν ἡ ἀπάντησι εἶναι ἀρνητική, ποιός σέ σώζει ἀπ᾽ τό ἀδιέξοδο... Ἀκόμη κι ἄν οἱ πιθανότητες εἶναι fifty-fifty, πάλι καλύτερα εἶναι νά μή γνωρίζης»(στό: Ἐπιλογές, Ἰλ 1986, 37)

ΠΗΓΗ:

Κωστώφ Ἰωάννου, Φυσικοῦ

Ἀθεϊσμός - Τίνος Εἶναι ἡ Αὐταπάτη

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2007

τηλ. 2108220542

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET