Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΤΕΣ - Από το βιβλίο του π. Ιωάννου Κωστώφ, επιστήμονα Φυσικού. Αθεϊσμός τίνος είναι η αυταπάτη.


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού
Ἀθεϊσμός - Τίνος Eἶναι ἡ Aὐταπάτη

{Μέ ἀφορμή τό "Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη" τοῦ Richard Dawkins}

Ἐπανερχόμαστε στό D.* ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ στήν ἑξῆς παρατήρησι ἀναγνώστη του: «Εἶσαι τόσο φονταμενταλιστής ὅσο κι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἐπικρίνεις», τά ἀκόλουθα: «Ὄχι, σᾶς παρακαλῶ∙ εἶναι πολύ εὔκολη ἡ σύγχυσι τοῦ πάθους —τότε μπορεῖς ν’ ἀλλάξης γνώμη— μέ τό φονταμενταλισμό —ποτέ δέν θά τό πράξης.
Οἱ φονταμενταλιστές χριστιανοί ἀντιτίθενται παθιασμένα στήν ἐξέλιξι τῶν εἰδῶν, κι ἐγώ τήν ὑπερασπίζομαι παθιασμένα. Ὅσον ἀφορᾶ τό πάθος, εἴμαστε ἰσόπαλοι. Καί αὐτό, σύμφωνα μέ ὁρισμένους, σημαίνει ὅτι εἴμαστε ἐξίσου φονταμενταλιστές. Ἐντούτοις, γιά νά παραφράσω ἕνα ἀφορισμό τοῦ ὁποίου τήν πηγή δέν εἶμαι σέ θέσι νά προσδιορίσω, ὅταν δύο ἀντιτιθέμενες ἀπόψεις ἐκφράζωνται μέ τό ἴδιο σθένος, ἡ ἀλήθεια δέν βρίσκεται ἀπαραιτήτως στή μέση. Εἶναι δυνατόν ἡ μία πλευρά ἁπλά νά σφάλλη. Καί αὐτό δικαιολογεῖ τό πάθος ἀπό μέρους τῆς ἄλλης πλευρᾶς.

Οἱ φονταμενταλιστές γνωρίζουν τί πιστεύουν καί γνωρίζουν ὅτι τίποτε δέν μπορεῖ νά τούς κάνη ν’ ἀλλάξουν γνώμη. Τό παράθεμα τοῦ Kurt Wise στή σελίδα 317 [τοῦ βιβλίου τοῦ D.] τά λέει ὅλα: “{...} ἄν ὅλες οἱ ἀποδείξεις στό Σύμπαν στρέφονταν ἐναντίον τοῦ δημιουργισμοῦ, θά ἤμουν ὁ πρῶτος πού θά τό παραδεχόταν∙ θά παρέμενα ὡστόσο δημιουργιστής, διότι τοῦτο φαίνεται νά ἐπιτάσση ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ θέσι μου”. Ἡ διαφορά μεταξύ μιᾶς τέτοιας παθιασμένης ἀφοσιώσεως στά βιβλικά θεμελιώδη καί τῆς ἐξίσου παθιασμένης ἀφοσιώσεως τοῦ ἀληθινοῦ ἐπιστήμονα στήν ἐπιστήμη δέν θά μποροῦσε νά εἶναι μεγαλύτερη. Ὁ φονταμενταλιστής Kurt Wise δηλώνει ὅτι ὅλες οἱ ἀποδείξεις στόν Κόσμο δέν θά τόν ἔκαναν ν’ ἀλλάξη γνώμη. Ὁ ἀληθινός ἐπιστήμονας, ὡστόσο, ὅσο παθιασμένα κι ἄν “πιστεύη” στήν ἐξέλιξι, γνωρίζει ἐπακριβῶς τί χρειάζεται ὥστε ν’ ἀλλάξη γνώμη: Ἀποδεικτικά στοιχεῖα. Ὅπως εἶπε ὁ J. B. S. Haldane ὅταν ρωτήθηκε τί εἴδους ἀποδείξεις θά μποροῦσαν ν’ ἀντικρούσουν τήν ἐξέλιξι, “ἀπολιθώματα κουνελιῶν στό Προκάμβριο”. Ἐπιτρέψτε μου νά διατυπώσω τή δική μου ἀντίθετη ἐκδοχή στό μανιφέστο τοῦ Kurt Wise: “Ἄν ὅλες οἱ ἀποδείξεις στό Σύμπαν εὐνοοῦσαν τό δημιουργισμό, θά ἤμουν ὁ πρῶτος πού θά τό παραδεχόταν, κι εὐθύς θ’ ἄλλαζα γνώμη. Ὅπως ἔχουν τά πράγματα, ὡστόσο, ὅλα τά διαθέσιμα ἀποδεικτικά στοιχεῖα (καί ὑπάρχουν ἐν ἀφθονίᾳ) εὐνοοῦν τήν ἐξέλιξι. Γιά τό λόγο αὐτό καί μόνο ἐπιχειρηματολογῶ ὑπέρ τῆς ἐξελίξεως μ’ ἕνα πάθος πού εἶναι ἰσάξιο τοῦ πάθους ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐπιχειρηματολογοῦν ἐναντίον της. Τό πάθος μου βασίζεται στίς ἀποδείξεις. Τό δικό τους, ἔτσι ὅπως ἀντιβαίνει στίς ἀποδείξεις, εἶναι γνήσια φονταμενταλιστικό”»(Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη, ἐκδ. Κάτοπτρο, Ἀθήνα 2007, 18).

Ἄς ἀναγράψουμε ἐδῶ καί τά ὑπόλοιπα περί Wise γιά νά τά σχολιάσουμε μαζί: Ἡ φονταμενταλιστική θρησκεία «ὑπονομεύει τήν ἐπιστήμη καί διαβρώνει τή νόησι. Τό θλιβερότερο παράδειγμα τό ὁποῖο γνωρίζω εἶναι ἐκεῖνο τοῦ Ἀμερικανοῦ γεωλόγου Kurt Wise, ὁ ὁποῖος τώρα διευθύνει τό Κέντρο Ἔρευνας τῆς Καταγωγῆς στό Κολλέγιο Bryan, στό Dayton τοῦ Tennessee. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό Κολλέγιο Bryan ἔχει λάβει τ’ ὄνομά του πρός τιμήν τοῦ William Jennings Bryan, κατηγόρου τοῦ καθηγητῆ φυσικῶν ἐπιστημῶν John Scopes στή “δίκη τῶν πιθήκων” τοῦ Dayton, τό 1925. Ὁ Wise θά μποροῦσε νά εἶχε πραγματοποιήσει τήν παιδική του φιλοδοξία νά γίνη καθηγητής γεωλογίας σ’ ἕνα πραγματικό πανεπιστήμιο, ἕνα πανεπιστήμιο μέ γνώμονα τό ρητό “Σκέπτεσθε κριτικά”, ἀντί γιά τό παντελῶς ἀνόητο πού ἐμφανίζεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ Κολλεγίου Bryan, “Σκέπτεσθε κριτικά καί βιβλικά”. Ὁ Wise, μάλιστα, εἶχε ἀποκτήσει ἕνα ἀληθινό πτυχίο γεωλογίας ἀπ’ τό παν/μιο τοῦ Σικάγου, κι ἀκολούθως (οὔτε λίγο οὔτε πολύ) δύο μεταπτυχιακά στή γεωλογία καί τήν παλαιοντολογία στό παν/μιο Harvard, ὅπου σπούδασε (οὔτε λίγο οὔτε πολύ) ὑπό τόν Stephen Jay Gould. Ὑπῆρξε ἐξαιρετικά καταρτισμένος καί φέρελπις νέος ἐπιστήμονας, καθοδόν πρός τήν ἐπίτευξι τοῦ ὀνείρου του νά διδάξη ἐπιστήμη καί νά πραγματοποιήση ἔρευνα σ’ ἕνα κανονικό πανεπιστήμιο.

»Τότε τόν κτύπησε ἡ τραγωδία. Δέν ἦλθε ἀπό ἔξω ἀλλά ἀπ’ τά ἐνδότερα τοῦ νοῦ του, ἑνός νοῦ μοιραῖα ὑπονομευμένου κι ἐξασθενημένου ἀπό μία φονταμενταλιστική θρησκευτική ἀνατροφή, ἡ ὁποία τόν εἶχε ἀναγκάσει νά πιστεύη ὅτι ἡ Γῆ —τό ἀντικείμενο τῆς γεωλογικῆς του ἐκπαιδεύσεως στό Σικάγο καί τό Harvard— εἶχε ἡλικία μικρότερη ἀπό 10.000 χρόνια. Ἦταν ἀρκετά εὐφυής ὥστε ν’ ἀναγνωρίση τή μετωπική σύγκρουσι μεταξύ τῆς θρησκείας του καί τῆς ἐπιστήμης του [τό «μετωπική» εἶναι πολύ «ὡραῖο»!], καί ἡ ἀντιπαράθεσι μέσα στό νοῦ του τόν καθιστοῦσε ὁλοένα καί πιό ἀνήσυχο. Μία μέρα, μήν ἀντέχοντας ἄλλο στήν πίεσι, ἀποφάσισε νά ρυθμίση τό θέμα ὁριστικά μ’ ἕνα ψαλίδι: Πῆρε μία Βίβλο καί τήν ξεφύλλισε ψαλιδίζοντας κανονικά κάθε ἐδάφιο πού θά ἔπρεπε ν’ ἀφαιρεθῆ ἐάν ἡ ἐπιστημονική ὀπτική τοῦ Κόσμου ἦταν ἀληθής. Στό τέλος αὐτῆς τῆς ἀνηλεῶς εἰλικρινοῦς κι ἔντονα κοπιαστικῆς ἀσκήσεως, εἶχαν ἀπομείνει τόσο λίγα ἀπ’ τή Βίβλο του ὥστε: “ὅσο κι ἄν προσπαθοῦσα, καί μολονότι εἶχαν παραμείνει ἄθικτα τά περιθώρια ὅλων τῶν σελίδων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἦταν ἀδύνατο νά σηκώσω τό βιβλίο χωρίς αὐτό νά σκίζεται στά δύο. Ἔπρεπε νά λάβω μία ἀπόφασι μεταξύ τῆς ἐξελίξεως καί τῶν Γραφῶν. Εἴτε οἱ Γραφές ἔλεγαν τήν ἀλήθεια καί ἡ ἐξέλιξι ἦταν λάθος εἴτε ἡ ἐξέλιξι ἦταν ἡ ἀλήθεια κι ἔπρεπε νά πετάξω τή Βίβλο {...}. Ἀκριβῶς τή νύκτα ἐκείνη ἀποδέχθηκα τό Λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἀπέρριψα ὅλα ὅσα θά μποροῦσαν ποτέ νά Τόν διαψεύσουν, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἐξελίξεως. Μαζί μέ ὅλ’ αὐτά, μέ μεγάλη μου λύπη, ἔρριξα στή φωτιά τά ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες μου γιά τήν ἐπιστήμη”.

»Τό βρίσκω τραγικά θλιβερό [ἄρχισαν τά ζουμιά!]... ἡ ἱστορία τοῦ Kurt Wise εἶναι ἁπλῶς ἀξιοθρήνητη —ἀξιοθρήνητη κι ἀξιοπεριφρόνητη. Τό πλῆγμα στή σταδιοδρομία καί τήν εὐτυχία του τό ἐπέφερε ὁ ἴδιος στόν ἑαυτό του∙ ἦταν τόσο ἀχρείαστο, τόσο εὔκολο ν’ ἀποφευχθῆ. Μποροῦσε ἁπλῶς νά πετάξη τή Βίβλο. Ἤ νά τήν ἑρμηνεύση συμβολικά ἤ ἀλληγορικά, ὅπως κάνουν οἱ θεολόγοι [οἱ φίλοι τῶν ἐξελικτικῶν]. Ἀντιθέτως, ἐνέδωσε στό φονταμενταλισμό κι ἀπέρριψε ἐντελῶς τήν ἐπιστήμη, τίς ἐνδείξεις καί τόν ὀρθολογισμό, μαζί μέ ὅλα τά ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες του.

»Μόνος ἐνδεχομένως μεταξύ τῶν φονταμενταλιστῶν, ὁ Kurt Wise εἶναι εἰλικρινής —συγκλονιστικά, ὀδυνηρά, σκανδαλωδῶς εἰλικρινής. Ἀξίζει νά λάβη τό βραβεῖο Templeton —ἴσως ὁ πρῶτος πραγματικά ἄξιος παραλήπτης του. Ὁ Wise φέρνει στό φῶς αὐτό τό ὁποῖο γίνεται κρυφά στό σκοτάδι, στό νοῦ τῶν φονταμενταλιστῶν ἐν γένει, κάθε φορά κατά τήν ὁποία συναντοῦν ἐπιστημονικά τεκμήρια τά ὁποῖα διαψεύδουν τίς πεποιθήσεις τους. Προσέξτε τήν κατακλείδα του: “Μολονότι ὑπάρχουν ἐπιστημονικοί λόγοι γιά τήν ἀποδοχή μιᾶς νεαρῆς Γῆς, ἐγώ εἶμαι ἕνας δημιουργιστής πού πιστεύει στή νεαρή Γῆ ἐπειδή ἔτσι κατανοῶ τίς Γραφές. Ὅπως εἶχα πεῖ καί στούς καθηγητές μου ὅταν, πρίν ἀπό χρόνια, ἤμουν ἀκόμη στό κολλέγιο, ἄν ὅλες οἱ ἀποδείξεις στό Σύμπαν στρέφονταν ἐναντίον τοῦ δημιουργισμοῦ, θά ἤμουν ὁ πρῶτος πού θά τό παραδεχόταν∙ θά παρέμενα ὡστόσο δημιουργιστής, διότι τοῦτο φαίνεται νά ἐπιτάσση ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ θέσι μου” [σημ. τοῦ D.: Καί οἱ δύο ἀναφορές τοῦ Wise τίς ὁποῖες παραθέτω προέρχονται ἀπ’ τή συνεισφορά του στό In Six Days τοῦ 1999, μία ἀνθολογία δοκιμίων ἀπό δημιουργιστές, ὑπερμάχους τῆς θεωρίας τῆς νεαρῆς Γῆς. Βλ. J. Ashton (ἐπιμ.), In Six Days: Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation, ἐκδ. New Holland, Sydney 1999]...

»Ἡ διπλοσκέψι τοῦ Wise δέν συνιστᾶ ὑποταγή ἐξαιτίας σωματικῶν βασανιστηρίων, ἀλλά ἐπιταγή τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, ἐξίσου ἀκαταμάχητη προφανῶς γιά ὁρισμένους: θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ ὡς μορφή πνευματικοῦ βασανιστηρίου. Εἶμαι ἐχθρικά διακείμενος ἀπέναντι στή θρησκεία ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ ὁποίου ἔκανε στόν Kurt Wise [τί συμπόνια!]. Κι ἄν τό ἔκανε αὐτό σ’ ἕναν σπουδασμένο στό Harvard γεωλόγο, σκεφθεῖτε μόνο τί μπορεῖ νά κάνη σέ ἄλλους ἀνθρώπους λιγότερο προικισμένους καί λιγότερο καλά ἐξοπλισμένους»(Richard Dawkins, Ἡ Περί Θεοῦ Αὐταπάτη, ἐκδ. Κάτοπτρο, Ἀθήνα 2007, 315).

Νά σημειώσουμε καταρχήν ὅτι ὅπως παρουσιάζει τό ψαλίδισμα τῆς Βίβλου ὁ D. αὐτή θά πρέπη νά ἦταν τυπωμένη μόνο στίς μονές ἤ μόνο στίς ζυγές σελίδες της. Ξέρετε ἐσεῖς νά ὑπάρχη πουθενά κάποιο τέτοιο βιβλίο; Τέτοια φούμαρα προσφέρει ὁ D. στούς ἀναγνῶστες του.

Ἄς ἔρθουμε, τώρα, στά σοβαρά: Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ποτέ δέν διακηρύξαμε πώς δέν ὑπάρχουν ἀνόητοι ἀνάμεσά μας. Ἡ ἀνοησία δέν ἔχει πατρίδα. Λέμε, λοιπόν τώρα, ὅτι ἡ παραπάνω θέσι τοῦ Wise εἶναι τελείως ἀνόητη. Ὅποιος πιστεύει στή θεοπνευστία τῆς Βίβλου, δέν περιμένει ποτέ ὅτι θά διαψευσθῆ ὁ δημιουργισμός. Ἄρα δέν στέκεται ὁ συλλογισμός του. Ὁ Χριστιανός, ὅμως ἔχει δύο ἀποδείξεις στά χέρια του: καί τῶν δικῶν του ἀποδειξίμων θέσεων —βλ. παραπάνω—, ἀλλά καί τοῦ μή ἀποδειξίμου τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως —βλ. τό βιβλίο μας Συμβολή στήν Τελετή Λήξεως τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως. Ἀπό τό τελευταῖο αὐτό παραθέτουμε τήν ἀπόδειξι τοῦ μή ἀποδειξίμου τῆς Θεωρίας αὐτῆς:

Τέλος λόγου: Πῆγαν γιά μαλλί καί βγῆκαν κουρεμένοι!

ΠΗΓΗ:

Κωστώφ Ἰωάννου, Φυσικοῦ

Ἀθεϊσμός - Τίνος Εἶναι ἡ Αὐταπάτη

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2007

τηλ. 2108220542

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET