Για πληροφορίες και ερωτήσεις γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _ akhs1914@hotmail.com
Ελάτε να γίνουμε φίλοι στο Face Book _ Κάντε αίτημα φιλίας στο Face Book εδώ _ www.facebook.com/Kosmas.Agrinio

Οι άγιοι Πατέρες διαψεύδουν την ύπαρξη προαδαμιαίων ανθρώπων

Σε αυτό το άρθρο αναδημοσιεύομαι από διάφορες πηγές, μερικά μόνο στοιχεία, για το ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, σχετικά με την αιρετική διδασκαλία περί προαδαμιαίων ανθρώπων, και σχετικά με την αιρετική διδασκαλία περί των γονέων του Αδάμ. Συγκεκριμένα, προσφάτως έχει γίνει ευρύτερα γνωστή, μια αιρετική διδασκαλία που αφορά την ύπαρξη προαδαμιαίων ανθρώπων.
Γράφουν, και διαδίδουν ότι ο Αδάμ είχε μάνα και πατέρα, ότι γεννήθηκε από γονείς εξελιγμένους δια της φυσικής επιλογής (της εξελικτικής αθεϊστικής θεωρίας), καθώς και ότι ο Αδάμ έλαβε το Άγιο Πνεύμα, μέσα στην κοιλιά της μάνας του ακριβώς όπως ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής.


Επίσης, προχωρούν πιο πέρα, και ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στον Άδη, και ανέστησε τους προαδαμιαίους ανθρώπους, μέσα στους οποίους ήταν και οι γονείς, και όλη η οικογένεια του Αδάμ. Λένε ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται σωστά ΜΟΝΟ από την Εξελικτική Δημιουργία - Exeldim.


Οι άγιοι Πατέρες έκαναν λάθη, δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, η Αγία Γραφή περιέχει λάθη, δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε, και ότι στα ζητήματα που αφορούν την επιστήμη, και τις επιστημονικές αποκαλύψεις, πρέπει να συμβουλευόμαστε τους επιστήμονες, και όχι τους αγίους, διότι οι άγιοι είχαν άγνοια των επιστημονικών ανακαλύψεων, και έτσι δεν πρέπει να δεχόμαστε τα αναγραφόμενα εις την Αγία Γραφή και τους αγίους Πατέρες, στα ζητήματα που διαφωνούν με τους επιστήμονες, και τις επιστημονικές ανακαλύψεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δεχτούμε την Αγία Γραφή, και τους αγίους Πατέρες, είναι ΜΟΝΟ εάν συμφωνούν με την επιστήμη.
Αν δεν συμφωνούν με την επιστήμη, και την αθεϊστική θεωρία της εξέλιξης, και της φυσικής επιλογής, τότε ΔΕΝ πρέπει να δεχόμαστε την άποψη της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να αποδεχόμαστε πλήρως, ΜΟΝΟ την θέση της επιστήμης. Αυτά, και άλλα πολλά, κηρύττει η νεοφανής προσφάτως θεωρία της Εξελικτικής Δημιουργίας - Exeldim.

Το ιστολόγιο αυτό, ασχολείται κατά κύριο λόγο με την αναίρεση όλων αυτών των αιρετικών διδασκαλιών, και εστιάζει στην Ορθόδοξη πίστη μέσω των αγίων Πατέρων, και της Αγίας Γραφής.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των αγίων Πατέρων σχετικά με το αν υπήρξαν προαδαμιαίοι άνθρωποι, και αν ο Αδάμ είχε γεννηθεί από γονείς εξελιγμένους δια της φυσικής επιλογής μέσω της εξέλιξης του Δαρβίνου. ___Η Πενθέκτη Οικουμενική διατάσσει πως η ερμηνεία των Γραφικών ζητημάτων γίνεται σύμφωνα πάντα με τα παραδεδομένα από τους Πατέρες!


19 Κανὼν ΙΘ

Ἀλλὰ καὶ εἰ γραφικὸς ἀνακινηθείη
λόγος, μὴ ἄλλως τοῦτον ἑρμηνευέτωσαν, ἢ ὡς ἂν οἱ τῆς ἐκκλησίας φωστῆρες, καὶ διδάσκαλοι, διὰ
τῶν οἰκείων συγγραμμάτων παρέθεντο·

___

Η προαδαμική αντίληψη έχει καταδικαστεί από την Σύνοδο της Καρθαγένης, που εγκρίθηκε από την οικουμενική και άρα είναι δόγμα.

ΡΚ΄ Κανών:
Ήρεσεν, ίνα, όστις λέγει τον Αδάμ τον πρωτόπλαστον, άνθρωπον θνητόν γενόμενον ούτως, ως, είτε αμαρτήσοι, είτε μη αμαρτήσοι, τεθνήξεται εν τω σώματι, τουτ' έστιν εξελθείν εκ του σώματος, μη τη αξία της αμαρτίας, αλλά τη ανάγκη της φύσεως, ανάθεμα είη.

ΡΚΑ΄ Κανών:
Ήρεσεν ίνα, όστις δήποτε τα μικρά και νεογέννητα εκ των γαστέρων των μητέρων βαπτιζόμενα αρνείται, ή λέγει, εις άφεσιν αμαρτιών αυτά βαπτίζεσθαι, μηδέν δε εκ της του Αδάμ έλκειν προγονικής αμαρτίας, το οφείλον καθαρθήναι τω λουτρώ της παλλιγενεσίας (όθεν γίνεται ακόλουθον, ότι εν τούτοις ο τύπος του εις άφεσιν αμαρτιών βαπτίσματος ουκ αληθής, αλλά πλαστός νοείται), ανάθεμα είη, επειδή ουκ άλλως δει νοήσαι το ειρημένον τω Αποστόλω: "δι ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και δια της αμαρτίας ο θάνατος" (Ρωμαίους 5/ε: 12), και ούτως εις πάντας ανθρώπους διήλθεν, εφ ω πάντες ήμαρτον, ειμή, ον τρόπον η Καθολική Εκκλησία η πανταχού διακεχυμένη και ηπλωμένη αεί ενόησε. Δια γαρ τον Κανόνα τούτον της πίστεως και οι μικροί έτι μην, οι μηδέν αμαρτημάτων εις εαυτούς έτι μη πλημμελείν δυνάμενοι εις άφεσιν αμαρτιών αληθώς βαπτίζονται, ίνα καθαρθή εν εαυτοίς δια της παλιγγεννεσίας όπερ είλκυσαν εκ της αρχαιογονίας.

Είναι αναθεματισμένος, όποιος πιστεύει ότι ο Αδάμ γεννήθηκε θνητός (όπως διδάσκει η αίρεση Exeldim). Αυτό είναι απόφαση Συνόδου. Άρα η Exeldim δογματίζει αιρετικά, άρα είναι αίρεση, βάσει της Συνόδου.
___

[Ιακώβου 3:9] "ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας·" ─ 

Η Καινή Διαθήκη μας λέει ξεκάθαρα οτι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε "καθ'ομοίωσιν" του Θεού και όχι μόνο "κατ'εικόνα" Του.
___

1. Επιστολή Βαρνάβα: Ἄνθρωπος γὰρ γῆ ἐστιν πάσχουσα· ἀπὸ προσώπου γὰρ τῆς γῆς ἡ πλάσις τοῦ Ἀδὰμ ἐγένετο.

2. Ιγνάτιος: οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, εἰ μὴ ἐπὶ τῶν πρωτοπλάστων· τοῦ γὰρ Ἀδὰμ τὸ σῶμα ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων, τῆς δὲ Εὔας ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ·

3. Ομοίως: Εἰ τοίνυν ὁ πρῶτος Ἀδὰμ ἔσχε πατέρα ἄνθρωπον καὶ ἐκ σπέρματος ἐγεννήθη, εἰκὸς ἦν καὶ τὸν δεύτερον Ἀδὰμ λέγειν αὐτοὺς ἐξ Ἰωσὴφ γεγεννῆσθαι. Εἰ δὲ ἐκεῖνος ἐκ γῆς ἐλήφθη

4. Γρηγόριος Νύσσης: καὶ γὰρ καὶ ὁ Ἀδὰμ κατὰ τὴν φυσικὴν τῶν ἀνθρώπων γέννησιν οὐκ ἐγεννήθη, ὁ δὲ Ἄβελ ἐκ τοῦ Ἀδὰμ ἐγεννήθη.

5. Ομοίως: ἀλλὰ μὴν ὁ μὴ γεννηθεὶς ἀγέννητος λέγεται καὶ ὁ γεννηθεὶς γεννητός· οὐδὲν δὲ ἐκώλυσε τὸ μὴ γεγεννῆσθαι τὸν Ἀδὰμ πρὸς τὸ ἄνθρωπον εἶναι.

6. Ομοίως: ἐκ γὰρ τοῦ Ἀδὰμ λέγει ἡ γραφὴ τὸ ἀνθρώπινον γενέσθαι καὶ πρῶτον ἐκεῖνον διὰ τῆς θείας δυνάμεως ἐκ γῆς φῦναι.

8. Μ.Αθανασίου: Ἡ γὰρ Εὔα οὔτε ἐγεννήθη, ὡς ἐγεννήθη ὁ Σὴθ, οὔτε ἀγέννητος ἦν, ὥσπερ ὁ Ἀδάμ· ἀλλ' ἐπορεύθη ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ.

9. Ομοίως: Ὀρθ. Τῶν μὲν ἀνθρώπων, Παύλου, καὶ Πέτρου, καὶ Τιμοθέου, προϋπάρχουσιν ἄνθρωποι, καὶ τῶν πρὸ αὐτῶν ἄλλοι· τοῦ δὲ Ἀδὰμ οὐ προϋπάρχει ἄλλος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Θεός.

10. Μ.Βασίλειος: Καθὸ μηδὲ τοῦ Ἀδὰμ ὡς θεοπλάστου καὶ ἡμῶν ὡς ἀνθρωπογεννήτων ἓν ὑπέρκειται γένος, ἀλλ' αὐτὸς ἀνθρώπων ἀρχή· μήτε ὕλη κοινὴ αὐτοῦ τε καὶ ἡμῶν, ἀλλ' αὐτὸς ἡ πάντων ἀνθρώπων ὑπόθεσις. Στην αναφορά αυτή εντυπωσιακός είναι ο όρος θεόπλαστος.

11. Ομοίως: Ἐπειδὴ γὰρ ὁ πρῶτος Ἀδὰμ οὐ τῇ ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνόδῳ παρῆλθεν εἰς γένεσιν, ἀλλ' ἐκ τῆς γῆς ἀνεπλάσθη

___

Αν ο Αδάμ γεννήθηκε αθάνατος, τότε οι γονείς του Αδάμ, και όλοι οι άλλοι άνθρωποι εκτός Εδέμ ήταν θνητοί. Δηλαδή σύμφωνα με την Exeldim, ο θάνατος ΔΕΝ ήρθε στην ανθρωπότητα μέσω του Αδάμ, αλλά ο θάνατος υπήρχε ΠΡΙΝ τον Αδάμ, έκανε μια μικρή διακοπή για τον Αδάμ, και μετά ΞΑΝΑ ήλθε στην ανθρωπότητα. Αν οι προαδαμιαίοι άνθρωποι ήταν θνητοί, για ποιο λόγο πέθαιναν; Είχαν αμαρτήσει; Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο θάνατος ήλθε λόγω της αμαρτίας του Αδάμ.
[ Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ' ᾧ πάντες ἥμαρτον· ]
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:12
Διά τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον·
Επομένως, όπως ακριβώς η αμαρτία μπήκε στον κόσμο εξαιτίας ενός ανθρώπου και εξαιτίας της αμαρτίας ο θάνατος, έτσι ακριβώς και ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους, καθόσον όλοι αμάρτησαν.
Διδάσκει η Εκκλησία, ότι πέθαιναν οι άνθρωποι όχι από την αμαρτία του Αδάμ, αλλά για κάποιο άλλο λόγο;
Αν πάλι ήταν αθάνατος ο Αδάμ, όταν τον γέννησε η μάνα του, τότε για ποιο λόγο πέθαιναν οι προαδαμιαίοι άνθρωποι;
Διότι αν δεν πέθαιναν λόγω της αμαρτίας, τότε πέθαιναν όπως τα ζώα, άρα τον Αδάμ τον γέννησε πίθηκος, και όχι άνθρωπος.
___

Ο άγος Κοσμάς ο Αιτωλός, μίλησε με ακρίβεια, για επιστημονικές ανακαλύψεις, πολύ πριν γίνουν, όπως είναι το τηλέφωνο, και η τηλεόραση. 
Ακόμη πολλές άλλες...Οπότε, πως δέχονται τον άγιο Κοσμά, και δεν δέχονται τους άλλους αγίους; Μήπως τελικά, δέχονται μόνο ότι τους συμφέρει; Άρα, διαλέγουν, δηλαδή είναι αίρεση, διαλέγουν όσα θέλουν από την Εκκλησία, και τα υπόλοιπα τα απορρίπτουν. Αυτό δεν κάνουν όλοι οι αιρετικοί;
___

Μέσα στην αγιογραφία της Εκκλησίας μας, ΠΟΥΘΕΝΑ δεν υπάρχουν ΠΡΟΑΔΑΜΙΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Οι αγιογραφίες είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Πουθενά μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο, ΔΕΝ υπάρχουν προαδαμιαίοι άνθρωποι.
___

Εννοείται πως η εξέλιξη ισχύει και για τα δέντρα...
Τότε λοιπόν θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε για τα δυο δέντρα του παραδείσου από ποια διαδικασία εξελικτική προέκυψαν...
Επίσης, η επιστήμη ΔΕΝ δέχεται το αειπάρθενο της Παναγίας, και την ανάσταση του Χριστού. Εμείς πρέπει να δεχτούμε την επιστήμη έναντι της Αγίας Γραφής, και να απορρίψουμε την ανάσταση του Χριστού; Αν κάποιος δεχτεί αυτό που κηρύττουν οι οπαδοί της Εξελικτικής Δημιουργίας - Exeldim τότε αυτομάτως θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας, και γίνεται βλάσφημος Θεομάχος, γιατί θεωρεί την ανάσταση του Κυρίου ως έναν μύθο, και τους Χριστιανούς, αγράμματους, και νοητικά αδύναμους, καθώς πιστεύουν στην ανάσταση του Κυρίου κάτι που έχει απορρίψει κατηγορηματικά η επιστήμη, και ειρωνεύονται οι επιστήμονες που μας προβάλει η Exeldim ως ανώτερους από την Αγία Γραφή και του αγίους Πατέρες.


Διδάσκουν ότι πέθαιναν οι προαδαμιαίοι, αλλά όπως γνωρίζουμε ΜΟΝΟ ο Αδάμ αμάρτησε, (μετά την Εύα), και λόγω της πτώσης στην αμαρτία εισήλθε στον κόσμο ο θάνατος. Οι προαδαμιαίοι άνθρωποι (κατά την Exeldim) δεν είχαν αμαρτήσει, τότε γιατί πέθαιναν; 
Υπάρχουν οι εξής εκδοχές: 

α) Ο Θεός είναι τιμωρός, και βάναυσος, και έφτιαξε ανθρώπους που μετά τους σκότωνε χωρίς λόγο.

β) Οι προαδαμιαίοι άνθρωποι, δεν ήταν άνθρωποι αλλά ήταν ζώα, οπότε καλώς πέθαιναν. 

Όμως αν ήταν ζώα, τότε τον Αδάμ τον γέννησε ένα ζώα, άρα και ο Αδάμ ήταν ζώο. Αυτό δεν στέκει, επειδή ο Αδάμ ήταν άνθρωπος, άρα μας μένει μόνο η πρώτη εκδοχή, και το λογικό συμπέρασμα, είναι ότι μας λένε πως ο Θεός είναι ένας Θεός βάναυσος, άδικος, και τιμωρός. Αυτό μας κηρύττουν οι οπαδοί της Εξελικτικής Δημιουργίας - Exeldim, με την ανίερη θεωρία της, περί θανάτου των προαδαμιαίων ανθρώπων. 

Επίσης πρέπει να μας πουν, ΠΟΥ γεννήθηκε ο Αδάμ; Εκτός ή εντός της Εδέμ; Αυτό είναι βασικό ερώτημα, διότι αν γεννήθηκε εκτός της Εδέμ, τότε ο Θεός τον πήρε και τον έβαλε μέσα στην Εδέμ, όταν ήταν βρέφος, άρα πως επέζησε ο Αδάμ; Τον φρόντιζαν τα άλλα ζώα; Αν τον γέννησε η μάνα του εντός της Εδέμ, τότε ο Θεός πρέπει να έπιασε την μάνα του Αδάμ, (και τον πατέρα του Αδάμ) και θα τους έβγαλε έξω από την Εδέμ, αλλά τότε πως θα μεγάλωνε το βρέφος Αδάμ; Δεν θα έπρεπε να τον θηλάζει κάποια γυναίκα-μαϊμού; Πως επέζησε ο Αδάμ μέχρι να γίνει άντρας, και να επιβιώνει μόνος του;


Αυτά είναι μερικά από τα πάμπολλα στοιχεία περί της αιρετικής διδασκαλίας για τους προαδαμιαίους ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε σε πολλά άρθρα μας, και θα αναλύσουμε εις βάθος όλες αυτές τις ανίερες διδασκαλίες, που κάποιοι προσπαθούν τις εντάξουν εντός της Εκκλησίας, ως Ορθόδοξες, και θα αποκαλύψουμε όλη την έκταση της εν λόγω πλάνης. 

Μετά από την αφαίρεση των θρησκευτικών από τα σχολεία, και την δογματική στάση υπέρ του Δαρβίνου, και των αθεϊστικών θεωριών της εξέλιξης δια της φυσικής επιλογής, που τορπιλίζουν τις διάνοιες των παιδιών μας, τώρα επιχειρούν να περάσουν, και να εντάξουν την θεωρία του Δαρβίνου, εκτός από τα σχολεία μας, και μέσα στην Εκκλησία, και να μας πείσουν πως είναι συμβατή, και σύμφωνη με την Ορθόδοξη πίστη. 

Αυτό είναι το ύπουλο τέχνασμα του πονηρού, που προσπαθεί να εγκλωβίσει Ορθόδοξους πιστούς, και να τους εμποτίσει με το δηλητήριο της αθεΐας, κάτι που είναι δεδομένο ότι θα συμβεί, για όποιον δεχτεί την ανίερη θεωρία της Εξελικτικής Δημιουργίας - Exeldim, που εξ' ορισμού είναι παντελώς αντίθετη, και ενάντια, προς την Ορθόδοξη διδασκαλία και πίστη, που παραλάβαμε από τους αγίους Πατέρες μας δια μέσω των αιώνων.